ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 i Nr 222, poz. 2201 oraz z 2004 r. Nr 263, poz. 2619) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ulga uczniowska z tytułu wyszkolenia jednego pracownika w 2007 r. wynosi:

1) 4 896,18 zł — przy okresie szkolenia do 24 miesięcy;

2) 8 160,31 zł — przy okresie szkolenia ponad 24 miesiące.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).