ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)   jednostce uprawnionej — należy przez to rozumieć jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojsk obcych oraz jednostki służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2)   akcie uprawniającym — należy przez to rozumieć postanowienie, uchwałę, zarządzenie, decyzję lub zgodę, w oparciu o które następuje przemieszczenie jednostek uprawnionych przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną obszaru celnego Unii Europejskiej, wydane na podstawie ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2014 r. poz. 1077), ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i 529), ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 529) lub ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm. 3) );

3)   towarze — należy przez to rozumieć okręty wojenne, wojskowe statki powietrzne oraz wyposażenie i sprzęt jednostek wojskowych, a także wyposażenie i sprzęt jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 2. 1. W przypadku gdy przywóz towarów na obszar celny Unii Europejskiej lub ich wywóz z obszaru celnego Unii Europejskiej dokonywany jest przez jednostkę uprawnioną na warunkach określonych w akcie uprawniającym, kontrole przeprowadza się w zakresie niezbędnym dla ustalenia rodzaju lub tożsamości towaru.

2. Kontrola okrętu wojennego lub wojskowego statku powietrznego jednostki uprawnionej wojsk obcych odbywa się po uzgodnieniu zakresu i sposobu przeprowadzenia tej kontroli z właściwym organem uprawnionym do wyrażania zgody na wejście okrętu wojennego na polskie morskie wody wewnętrzne albo na przekroczenie przez wojskowy statek powietrzny granicy państwowej i lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.

3. 4) Kontrola jednostki uprawnionej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się po uzgodnieniu zakresu i sposobu przeprowadzenia tej kontroli z dowódcą jednostki, a w przypadku okrętów wojennych z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

4. W przypadkach innych niż określone w ust. 2 i 3 kontrola odbywa się po uzgodnieniu jej zakresu i sposobu przeprowadzenia z polskim organem wojskowym właściwym w sprawach dotyczących koordynacji przemieszczania i pobytu wojsk na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Podczas kontroli towarów mogą być wykonywane następujące czynności kontrolne:

1)   weryfikacja danych umieszczonych w zgłoszeniu celnym przez ich porównanie z innymi dokumentami dotyczącymi towarów, w tym sprawdzanie autentyczności dokumentów;

2)   oględziny;

3)   przeprowadzanie rewizji jednostki uprawnionej, o której mowa w § 2 ust. 3, za zgodą i w obecności właściwego prokuratora wojskowego;

4)   porównanie ilości, rodzaju i stanu towaru z danymi zawartymi w dokumentach dotyczących towaru.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 5) . 6)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 1055, 1215, 1395 i 1662 oraz z2015 r. poz. 211.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1351 oraz z 2014 r. poz. 502, 616 i 1822.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 1141), które weszło w życie z dniem 29 sierpnia 2014 r.

5)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 września 2013 r.

6)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 30), które na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 908) utraciło moc z dniem 9 marca 2013 r.