ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych

Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404 oraz z 2014 r. poz. 486) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   sposób przeprowadzania czynności obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom, zwanych dalej „obserwacją”;

2)   sposób dokumentowania obserwacji;

3)   sposób przekazywania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia obserwacji;

4)   wzory stosowanych dokumentów.

§ 2. 1. Dyrektor izby celnej wydaje zarządzenie przeprowadzenia obserwacji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Upoważniony przez dyrektora izby celnej funkcjonariusz celny prowadzi rejestr zarządzeń przeprowadzenia obserwacji, o których mowa w ust. 1; wzór rejestru stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Obserwację prowadzi się przez czas określony w zarządzeniu przeprowadzenia obserwacji, chyba że przed upływem tego okresu osiągnięty został cel obserwacji, wystąpił trwały brak możliwości prowadzenia obserwacji lub ustały przyczyny jej zarządzenia.

§ 4. Obserwacja jest prowadzona:

1)   bezpośrednio — przez funkcjonariuszy celnych obecnych w miejscu prowadzenia obserwacji,

2)   pośrednio — za pomocą środków technicznych przekazujących obraz i dźwięk na odległość — w sposób uniemożliwiający osobom nieupoważnionym ustalenie faktu prowadzenia obserwacji.

§ 5. 2) 1. Z wykonanych w danym dniu czynności funkcjonariusz celny sporządza komunikat z obserwacji, który zawiera w szczególności oznaczenie klauzuli tajności, datę i miejsce sporządzenia, opis obserwowanego zdarzenia, uczestników, czynności lub sytuacji, opis wykonywanych czynności, podpisy funkcjonariuszy celnych prowadzących obserwację.

2. Do komunikatu z obserwacji dołącza się wykonane podczas czynności obserwowania zdjęcia, nagrania video i fonii, stanowiące zapis obrazu i dźwięku towarzyszącego zdarzeniom, zapisane na nośnikach technicznych.

§ 6. 1. Przekazywanie właściwym organom materiałów, o których mowa w art. 75b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej „ustawą”, odbywa się za pośrednictwem funkcjonariusza celnego upoważnionego przez dyrektora izby celnej.

2. Wzór protokołu przekazania materiałów z obserwacji stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Materiały, o których mowa w art. 75b ust. 4 ustawy, uzyskane podczas prowadzenia obserwacji, podlegają zniszczeniu na podstawie wydanego przez dyrektora izby celnej zarządzenia zniszczenia materiałów z obserwacji, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Zniszczenie materiałów przeprowadza się przez:

1)   fizyczne zniszczenie materiałów za pomocą urządzeń niszczących w sposób uniemożliwiający ich ponowne odczytanie;

2)   usunięcie materiałów utrwalonych na nośnikach technicznych, w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie; w przypadku gdy usunięcie tych materiałów z nośników nie jest możliwe, nośniki te uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.

3. Ze zniszczenia materiałów sporządza się protokół komisyjnego zniszczenia materiałów z obserwacji, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3) .

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2010 r.

Załącznik 3 (uchylony) 5)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych (Dz. U. poz. 352), które weszło w życie z dniem 15 marca 2013 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 13 stycznia 2011 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.