ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902 i Nr 232, poz. 2331 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 720) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się ust. 2;

2) w § 6:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 8, 14, 15a, 17a, 18 (tylko w części dotyczącej oznaczenia), 19, 20, 21 (tylko w zakresie kraju), 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32 i 33 (tylko pierwsza i piąta część pola), 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 48, 49 i 54 w przypadku nadawania towarom przeznaczenia powrotnego wywozu po zakończeniu gospodarczych procedur celnych, z wyłączeniem procedury składu celnego oraz procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności przywozowych — kod 31 w wykazie kodów procedur;”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 8, 14, 15a, 17a, 18 (tylko w części dotyczącej oznaczenia), 19, 20, 21 (tylko w zakresie kraju), 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32 i 33 (tylko pierwsza i piąta część pola), 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49 i 54 w przypadku nadawania towarom przeznaczenia powrotnego wywozu po zakończeniu procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności przywozowych — kod 31 w wykazie kodów procedur;”;

3) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. 1. Jeżeli przedmiotem przywozu na obszar celny Wspólnoty jest więcej niż jeden pojazd samochodowy lub jedno nadwozie lub podwozie do pojazdu samochodowego, każdy z tych towarów należy zgłosić w oddzielnych pozycjach dokumentu SAD.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do części samochodowych przeznaczonych do montażu przemysłowego.”;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu czasopism i książek można dokonać na dokumencie SAD w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie do 5. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, na podstawie wykazów rejestracyjnych prowadzonych w uzgodnieniu z naczelnikiem urzędu celnego. Zgłoszenie celne powinno zawierać elementy kalkulacyjne z dnia przyjęcia zgłoszenia celnego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zgłoszeń celnych o objęcie czasopism i książek procedurą wywozu, z tym że zgłoszenia celnego należy dokonać w terminie do 10. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni.”;

5) w § 13a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zgłaszania przez operatora do procedury wywozu towarów wspólnotowych nabytych na terenie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego przez podróżnych opuszczających obszar celny Wspólnoty, z tym że zgłoszenia celnego należy dokonać w terminie do 10. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni.”;

6) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Z zastrzeżeniem art. 235 Rozporządzenia Wykonawczego, zgłoszenie celne do procedury dopuszczenia do obrotu może być dokonane w formie zgłoszenia ustnego, gdy dotyczy:

1) przypadków określonych w art. 225 lit. a tiret pierwsze i drugie oraz lit. b—d Rozporządzenia Wykonawczego;

2) towarów, o których mowa w art. 86—90, art. 110—116, art. 118 Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych oraz w art. 37 i art. 39 Prawa celnego;

3) towarów innych niż określone w pkt 1 i 2, o ile spełniają wymogi, o których mowa w art. 225 lit. a tiret trzecie Rozporządzenia Wykonawczego.”;

7) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Z zastrzeżeniem art. 235 Rozporządzenia Wykonawczego, zgłoszenie celne do procedury wywozu może być dokonane w formie zgłoszenia ustnego, gdy dotyczy:

1) przypadków określonych w art. 226 lit. a—c Rozporządzenia Wykonawczego;

2) kontenerów;

3) palet;

4) części zamiennych, akcesoriów i wyposażenia towarzyszącego kontenerom, przeznaczonych do celów, o których mowa w art. 577 Rozporządzenia Wykonawczego;

5) opakowań wielokrotnego użytku;

6) zwierząt domowych towarzyszących podróżnemu;

7) zwierząt wywożonych do wykonywania określonych zadań, w szczególności psów lub koni policyjnych, psów do poszukiwań lub psów przewodników;

8) sprzętu lub zwierząt wywożonych w celu przeprowadzania akcji ratunkowych;

9) zwierząt wyprowadzanych w celu wypasu, podkuwania lub ważenia;

10) zwierząt wierzchowych lub pociągowych oraz ich zaprzęgów;

11) sprzętu i zwierząt wywożonych z terytorium kraju ze strefy nadgranicznej w rozumieniu przepisów o ochronie granicy państwowej przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w tej strefie do obszaru przygranicznego przylegającego do terytorium kraju w celu wykonywania pracy na gruntach rolnych położonych w tej strefie;

12) towarów, o których mowa w art. 22E ust. 1 lit. a tiret trzecie Rozporządzenia Wykonawczego;

13) wyposażenia medycznego, chirurgicznego lub laboratoryjnego, o którym mowa w art. 566 Rozporządzenia Wykonawczego;

14) towarów, o których mowa w art. 117 i 118 Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych;

15) rzeczy osobistego użytku używanych przez marynarzy na statku żeglugi międzynarodowej;

16) towarów, w stosunku do których podróżny posiada dokumenty uprawniające do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów odrębnych;

17) towarów, o których mowa w art. 565 Rozporządzenia Wykonawczego;

18) przesyłek dyplomatycznych, o których mowa w art. 27 ust. 4 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232);

19) towarów innych niż określone w pkt 1–18, o ile spełniają wymogi, o których mowa w art. 226 lit. d Rozporządzenia Wykonawczego.”;

8) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. Z zastrzeżeniem art. 235 Rozporządzenia Wykonawczego, zgłoszenie celne do procedury wywozu może być dokonane w sposób określony w art. 233 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Wykonawczego, gdy dotyczy:

1) przypadków określonych w art. 231 lit. a—c Rozporządzenia Wykonawczego;

2) kontenerów;

3) części zamiennych, akcesoriów i wyposażenia towarzyszącego kontenerom, przeznaczonych do celów, o których mowa w art. 577 Rozporządzenia Wykonawczego;

4) zwierząt wierzchowych lub pociągowych i ich zaprzęgów;

5) towarów innych niż określone w pkt 1–4, o ile spełniają wymogi, o których mowa w art. 231 lit. d Rozporządzenia Wykonawczego.”;

9) w § 38 uchyla się ust. 5;

10) uchyla się § 39;

11) w § 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po objęciu procedurą celną ropy naftowej, właściwe urzędy celne przesyłają do Urzędu Celnego w Białymstoku lub Urzędu Celnego w Gdańsku — w zależności od tego, przez który urząd nastąpiło wprowadzenie tego towaru na obszar celny Wspólnoty — kserokopię zgłoszenia celnego z wymienionymi numerami protokołów zdawczo-odbiorczych lub kserokopią konosamentu.”;

12) załączniki nr 2, 3 i 7 do rozporządzenia otrzymują odpowiednio brzmienie określone w załączniku nr 1, 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. (poz. 907)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).