ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków 2)

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   sposób dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych;

2)   wzór zgłoszenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych.

§ 2. Potwierdzenie przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych następuje przez odciśnięcie pieczęci używanej przez organ celny lub organ Straży Granicznej na obydwu egzemplarzach pisemnego zgłoszenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz zamieszczeniu na nich podpisu funkcjonariusza celnego albo funkcjonariusza Straży Granicznej.

§ 3. Zgłoszenie, po jego potwierdzeniu w sposób określony w § 2, zatrzymuje organ celny lub organ Straży Granicznej dokonujący kontroli.

§ 4. Określa się wzór zgłoszenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia 3) .

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)    Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują implementacji art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 9).

3)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 lipca 2007 r.

4)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków (Dz. U. poz. 1084), które weszło w życie z dniem 1 października 2013 r.