ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy i innej pracy zarobkowej cudzoziemcom

Na podstawie art. 6zt ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa organizację i tryb przeprowadzania przez organy celne kontroli, o której mowa w rozdziale 1e ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej „ustawą”.

2. Jeżeli kontrola dotyczy przedsiębiorcy, przy wykonywaniu czynności kontrolnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm. 3) ).

§ 2. 1. Kontrolę działalności prowadzonej przez cudzoziemców przeprowadza organ celny właściwy ze względu na miejsce wykonywania tej działalności.

2. Jeżeli przeprowadzenie czynności kontrolnych tego wymaga, mogą one być przeprowadzone w urzędzie obsługującym organ celny.

§ 3. 1. Kontrola jest wykonywana przez co najmniej dwóch funkcjonariuszy celnych, zwanych dalej „kontrolującymi”.

2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, o którym mowa w art. 6zo ust. 2 ustawy, w przypadku kontrolowanego niebędącego przedsiębiorcą, zawiera wskazanie podstawy prawnej, oznaczenie organu kontroli, datę i miejsce wystawienia, imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej, nazwę i adres jednostki kontrolowanej, określenie za-

kresu przedmiotowego kontroli, wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli, podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji oraz pouczenie o prawach i obowiązkach jednostki kontrolowanej.

§ 4. Kontrolujący podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, przepisom przeciwpożarowym oraz przepisom o ochronie informacji niejawnych, obowiązującym w jednostce kontrolowanej.

§ 5. Kierujący jednostką kontrolowaną lub osoba przez niego upoważniona zobowiązani są do poświadczenia zgodności odpisów i wyciągów oraz kserokopii z dokumentów dostarczonych kontrolującym.

§ 6. 1. Z czynności, o których mowa w art. 6zr ust. 1 pkt 2–4 i 8 ustawy, sporządza się protokoły z określonych czynności (protokoły z czynności), które stanowią załącznik do protokołu kontroli, o którym mowa w art. 6zs ustawy.

2. Protokoły z czynności zawierają w szczególności:

1) datę i miejsce przeprowadzenia czynności;

2) dane osób uczestniczących w czynnościach;

3) opis ustalonych faktów;

4) podpisy osób uczestniczących w czynnościach;

5) adnotację o fakcie dokumentowania czynności za pomocą środków audiowizualnych.

3. Jeżeli kontrolowany, osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, pracownik, osoba współdziałająca z kontrolowanym oraz inne osoby obecne na terenie kontrolowanej jednostki w czasie przeprowadzenia kontroli odmówią podpisania protokołu z czynności, kontrolujący zamieszcza w protokole z czynności adnotację o przyczynach odmowy podpisania tego protokołu lub braku podania przyczyn.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235, poz. 1699.