ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 21 ust. 9 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

2) rocznym planie finansowym — należy przez to rozumieć plan finansowy, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy;

3) wolnych środkach — należy przez to rozumieć środki pieniężne, które w danej chwili nie są wykorzystywane przez Agencję na realizację zadań ustawowych.

§ 2. 1. Agencja prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznych planów finansowych, ustalanych na okres roku kalendarzowego.

2. Roczny plan finansowy nie obejmuje swym zakresem środków finansowych związanych z realizacją programów pomocowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD), Sektorowych Programów Operacyjnych oraz krajowych zadań zleconych, które są realizowane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3. Wraz z rocznym planem finansowym Agencja przygotowuje:

1) szczegółowe uzasadnienie dla poszczególnych wielkości liczbowych w nim zawartych;

2) zestawienie planowanych wpływów i wydatków, z uwzględnieniem wynikających ze sprawozdania finansowego zobowiązań roku poprzedniego, płatnych w roku bieżącym oraz zobowiązań roku bieżącego, płatnych w roku następnym.

§ 4. 1. Prezes Agencji może ustalać plany finansowe oddziałów regionalnych, w zakresie finansowania kosztów działalności bieżącej, nakładów związanych z realizacją inwestycji dotyczących majątku trwałego oraz innych zadań własnych oddziałów regionalnych i podległych im biur powiatowych, mając na uwadze zapewnienie właściwej realizacji zadań.

2. Dyrektor oddziału regionalnego, w ramach środków finansowych określonych w planie finansowym oddziału regionalnego może, w imieniu i na rzecz Agencji, udzielać zamówień publicznych, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, związane wyłącznie z działalnością oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych.

§ 5. Zobowiązania z tytułu umów wieloletnich, których okres realizacji przekracza rok, mogą być zaciągane w wypadku, gdy umowy te są uzasadnione odpowiednimi programami prac. Zobowiązania mogą być również zaciągane z tytułu umów rocznych lub wieloletnich, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Agencji i prawidłowej realizacji zadań w okresach przyszłych, a płatności wynikające z tych umów nastąpią w całości albo w części w roku następnym.

§ 6. (uchylony).

§ 7. (uchylony).

§ 8. Fundusz statutowy zwiększa się o wygospodarowany zysk netto, a zmniejsza się o stratę netto.

§ 9. (uchylony).

§ 10. Środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych są gromadzone, wydatkowane i ewidencjonowane w sposób określony w odrębnych przepisach i umowach międzynarodowych.

§ 11. 1. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

2. Koszty postępowania o zamówienie publiczne oraz koszty badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji ponosi Agencja.

§ 12. 1. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji, Prezes Agencji przedkłada, wraz z opinią i raportem z przeprowadzonego badania tego sprawozdania, do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji wraz z opinią i raportem z przeprowadzonego badania tego sprawozdania oraz opinią ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, o której mowa w ust. 1, Prezes Agencji przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 148, poz. 1043), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 45 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634).