ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28 ust. 9, art. 41 ust. 16, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1, art. 99 ust. 15, art. 106 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, Nr 145, poz. 1541, Nr 224, poz. 2277 i Nr 273, poz. 2705) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się pkt 8;

2) uchyla się § 3a ;

3) w § 4a uchyla się ust. 3;

4) uchyla się § 7b ;

5) w § 8 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) prowizje z tytułu umowy dystrybucji i sprzedaży znaków opłaty skarbowej, sądowej i urzędowych blankietów weksli;”;

6) po § 41d dodaje się § 41e w brzmieniu:

„§ 41e. 1. Zwalnia się od podatku import rzeczy osobistego użytku, o których mowa w art. 46 pkt 3 ustawy, w przypadku gdy rzeczy te zostały przywiezione z terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub z terytorium nowych państw członkowskich w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy, na terytorium kraju przed dniem 1 maja 2004 r. i w dniu 1 maja 2004 r. pozostawały w dalszym ciągu na terytorium kraju objęte procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, która to procedura kończy się dopuszczeniem do obrotu tych rzeczy na terytorium kraju.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem, że:

1) w stosunku do rzeczy ma zastosowanie zwolnienie od cła;

2) przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu rzeczy nie zostaną oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie.

3. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do artykułów potrzebnych do wykonywania zawodu lub zajęcia, innych niż przenośne przedmioty sztuki stosowanej lub wyzwolonej.”;

7) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) po poz. 3 dodaje się poz. 3a w brzmieniu:


Poz.

Nazwa towaru/usługi

1.

2.

„3a.

Obiekty, o których mowa w poz. 20, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych”

b) dodaje się poz. 19 i 20 w brzmieniu:


Poz.

Nazwa towaru/usługi

1.

2.

„19.

Montaż okien i drzwi przez producenta tych towarów, dokonywany w obiektach, o których mowa w poz. 20, oraz w obiektach budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy

20.

Budowa, remonty i bieżąca konserwacja budynków zbiorowego zamieszkania (PKOB ex 1130):
1) domy opieki społecznej, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych,
2) budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych”

§ 2. W przypadku pobrania po dniu 24 czerwca 2004 r., a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, całości lub części należności z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych – przed upływem terminu ich płatności – obowiązek podatkowy z tytułu pobrania tych należności powstaje z chwilą upływu terminu płatności poszczególnych opłat (wpłat).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2005 r.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).