ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych funduszu podstawowego i funduszu powiązanego 2)

Na podstawie art. 169f ust. 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa niezbędny zakres treści umowy określającej zasady współpracy między podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych, w przypadku gdy fundusz powiązany i fundusz podstawowy mają różne podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o sprawozdaniu finansowym funduszu powiązanego albo sprawozdaniu finansowym funduszu podstawowego, rozumie się przez to również odpowiednio sprawozdanie jednostkowe subfunduszu powiązanego albo sprawozdanie jednostkowe subfunduszu podstawowego.

§ 3. Umowa określająca zasady współpracy między podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych funduszu podstawowego i funduszu powiązanego zawiera co najmniej:

1)  wskazanie rodzajów dokumentów niezbędnych do wykonywania obowiązków określonych przepisami, które mają być przedmiotem wymiany między podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych funduszu podstawowego a podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych funduszu powiązanego;

2)  wskazanie sposobu oraz harmonogramu, w tym obowiązujących terminów, przekazywania informacji i dokumentów przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszu podstawowego podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych funduszu powiązanego;

3)  określenie zasad koordynowania przez każdy z podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych procedur związanych z zamykaniem ksiąg rachunkowych danego funduszu powiązanego lub funduszu podstawowego na dzień kończący rok obrotowy;

4)  określenie przypadków, których stwierdzenie w opinii z badania lub raporcie z przeglądu sprawozdania finansowego funduszu podstawowego jest zawsze traktowane jako nieprawidłowości mające wpływ na fundusz powiązany;

5)  określenie sposobu i terminów udzielenia odpowiedzi na zapytania składane przez jeden podmiot drugiemu podmiotowi, w tym na zapytania o informacje na temat nieprawidłowości wykrytych podczas badania lub przeglądu sprawozdań finansowych funduszu podstawowego;

6)  postanowienia dotyczące sporządzania raportu i opinii z badania lub raportu z przeglądu sprawozdań finansowych funduszu powiązanego, uwzględniających raport i opinię z badania lub raport z przeglądu sprawozdań finansowych funduszu podstawowego, oraz określenie sposobu i terminów przedkładania raportu i opinii z badania lub raportu z przeglądu sprawozdań finansowych funduszu podstawowego i ich projektów podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych funduszu powiązanego;

7)  określenie sposobu i terminów sporządzania raportu i opinii z badania lub raportu z przeglądu sprawozdań finansowych funduszu podstawowego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszu podstawowego oraz sposób i terminy ich przekazywania podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych funduszu powiązanego, w celu uwzględnienia ich w opinii i raporcie z badania lub raporcie z przeglądu sprawozdania finansowego funduszu powiązanego — w przypadku gdy fundusz powiązany i fundusz podstawowy mają różne lata obrotowe.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)   Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Komisji 2010/44/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz procedury powiadamiania (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 28, z późn. zm.).

3)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596,1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70.