ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zniesienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Znosi się skład wolnocłowy na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica, ustanowiony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 7).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).