ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726) w załączniku nr 2 do rozporządzenia — Klasyfikacja rozdziałów w dziale „754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” po rozdziale „75419 Agencja Wywiadu” dodaje się rozdział 75420 w brzmieniu:

„75420 Centralne Biuro Antykorupcyjne”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lipca 2006 r.