ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz. U. Nr 184, poz. 1900, z 2007 r. Nr 48, poz. 321 oraz z 2009 r. Nr 87, poz. 724) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. Do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu czasopism i książek, zawartych w przesyłkach pocztowych, o których mowa w § 9 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepis § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902, z późn. zm. 3) ), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zgłoszeń celnych”.”;

2) w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do zgłoszenia celnego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 2 rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych.”;

3) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. Zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu czasopism i książek, zawartych w przesyłkach pocztowych, o których mowa w § 13 ust. 1, można dokonać w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie do 10. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, na podstawie wykazów rejestracyjnych prowadzonych w uzgodnieniu z naczelnikiem urzędu celnego.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 232, poz. 2331, z 2005 r. Nr 83, poz. 720, z 2007 r. Nr 130, poz. 907 i Nr 210, poz. 1529, z 2009 r. Nr 91, poz. 743 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 660 i Nr 244, poz. 1629.