ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej

Na podstawie art. 30e ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej (Dz. U. Nr 118, poz. 1231 i Nr 285, poz. 2853) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Odzyskane przez agencję płatniczą kwoty, o których mowa w ust. 1, w części stanowiącej należność budżetu państwa, wraz z odsetkami, kwoty przejętych zabezpieczeń oraz kar odnoszących się do działań nieklasyfikowanych według klasyfikacji budżetowej Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, oraz kwoty zwróconego agencji płatniczej przez urząd skarbowy podatku od towarów i usług – są przekazywane przez agencję płatniczą na rachunek dochodów budżetu państwa, w ciągu pięciu dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym agencja płatnicza uzyskała te środki.",

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Środki uzyskane ze sprzedaży zapasów interwencyjnych są przekazywane przez agencję płatniczą na rachunek bankowy dla przychodów i rozchodów budżetu państwa, z którego pochodziły środki pożyczki, w ciągu pięciu dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym agencja płatnicza uzyskała te środki.";

2) w § 8 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kwot i rozliczeń, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 i 4.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.