ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW) z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminomczęści rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodóww specjalnych strefach ekonomicznych

 Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 599) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości odrębnie dla gruntów, budynków i budowli, które w roku, za który sporządzany jest wniosek, były zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, według stanu na dzień 30 listopada 2000 r.;";

2) w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia w uwagach, uwaga nr 1 otrzymuje brzmienie:

„1.W kolumnie 2 należy wykazywać podstawę opodatkowania za rok 2000 (tj. według stanu na dzień 30 listopada 2000 r.) podatkiem od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które w roku, za który sporządzany jest wniosek, są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, do którego stosuje się art. 5 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, działalności gospodarczej na terenie strefy na podstawie zezwolenia, zmienionego stosownie do przepisów art. 6 ww. ustawy, w okresie ważności tego zezwolenia.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).