ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych

Na podstawie art. 1e ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się terenowe organy Straży Granicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm. 3) ), zwane dalej „terenowymi organami Straży Granicznej”, do wykonywania następujących zadań organów celnych:

1) kontroli stanu towarów;

2) przeszukiwania osób;

3) kontroli wymaganych dokumentów i ich autentyczności;

4) zatrzymywania i kontroli środków transportu;

5) kontroli bagaży i innych towarów przewożonych przez osoby fizyczne;

6) przyjmowania zgłoszeń celnych, dokonywanych w formie ustnej lub w formie innej czynności niż ustna lub pisemna, o objęcie procedurą wywozu lub procedurą dopuszczenia do obrotu towarów, o których mowa:

a) w art. 188 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1 i n.),

b) w Rozdziale I, tytule XI rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.4.1983, str. 1 i nast.);

7) zwalniania towarów w przypadkach, o których mowa w pkt 6.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1, terenowe organy Straży Granicznej wykonują przy wprowadzaniu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej i wyprowadzaniu towarów poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej, w następujących przypadkach:

1) w morskich przejściach granicznych, portach rybackich oraz przystaniach rybackich, w związku z pływaniem sportowym i rybołówstwem morskim;

2) przy przekraczaniu przez osoby granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi i Ukrainą poza przejściami granicznymi, w związku z wykonywaniem przez nie na granicy prac przy urządzeniach technicznych, a zwłaszcza komunikacyjnych, jak również prac przy mostach, budowlach wodnych, regulacji rzek oraz przy pracach pomiarowych lub konserwatorskich;

3) przy przekraczaniu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi i Ukrainą w czasie pełnienia przez nich służby i w związku z tą służbą.

§ 3. Morskie przejścia graniczne, porty rybackie oraz przystanie rybackie, w których terenowe organy Straży Granicznej wykonują zadania, w zakresie wskazanym w § 1 i 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3a. 1. Upoważnia się terenowe organy Straży Granicznej, do dnia 11 lutego 2008 r., do wykonywania następujących zadań organów celnych:

1) sprawowanie dozoru celnego i wykonywanie kontroli celnej;

2) przyjmowanie zgłoszeń celnych o objęcie towarów procedurą celną, zwalnianie towarów do tych procedur oraz nadawanie towarom innego przeznaczenia celnego.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez terenowe organy Straży Granicznej przy wprowadzaniu na obszar celny Wspólnoty Europejskiej i wyprowadzaniu towarów poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej w przejściach granicznych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. W przypadkach innych niż określone w § 1 i 2, terenowe organy Straży Granicznej informują przekraczającego granicę o właściwości miejscowej i rzeczowej organów celnych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r. 4)

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1225, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 120, poz. 1122, Nr 137, poz. 1302, Nr 199, poz. 1934 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, doz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, doz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.

4)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Dz. U. Nr 73, poz. 819 oraz z 2002 r. Nr 18, poz. 174 i Nr 187, poz. 1561), które traci moc z dniem 1 maja 2004 r. na podstawie art. 25 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 623).