ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych

Na podstawie art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb przydziału, okresy zużycia, wzory, kolory i normy umundurowania, oznaczeń stopni służbowych oraz znaków identyfikacji osobistej funkcjonariusza celnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”;

2) sposób noszenia umundurowania i oznaczeń stopni służbowych;

3) wysokość i warunki przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za okresowe czyszczenie munduru;

4) przypadki, w jakich funkcjonariusz nie ma obowiązku pełnienia służby w umundurowaniu.

§ 2. Umundurowanie funkcjonariuszy składa się z następujących rodzajów ubioru:

1) służbowego;

2) polowego;

3) specjalnego.

§ 3. 1. Kierownik urzędu przydziela funkcjonariuszowi ubiór służbowy:

1) z dniem mianowania do służby;

2) po upływie okresu zużycia;

3) z dniem przywrócenia funkcjonariusza do służby na zasadach określonych w art. 108 i art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej „ustawą”.

2. Kierownik urzędu może przydzielić funkcjonariuszowi wykonującemu zadania reprezentacyjne dodatkowy ubiór służbowy.

3. Wykaz oraz normy składników ubioru służbowego, które podlegają wydaniu w naturze, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Wykaz oraz normy składników ubioru służbowego, które nie podlegają wydaniu w naturze, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

5. Wzory, kolory i opis składników ubioru służbowego, które podlegają wydaniu w naturze, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Kierownik urzędu może przydzielić ubiór polowy funkcjonariuszowi wykonującemu kontrolę i pełniącemu służbę w:

1) oddziale celnym albo

2) urzędzie celnym w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy.

2. Z dniem zaprzestania pełnienia służby w oddziale celnym albo komórce organizacyjnej właściwej w sprawach kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy, funkcjonariusz nie może pełnić służby w ubiorze polowym.

3. Wykaz oraz normy składników ubioru polowego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. Wzory, kolory i opis składników ubioru polowego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Kierownik urzędu może przydzielić ubiór specjalny funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w izbie celnej w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach zwalczania przestępczości. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Wykaz oraz normy składników ubioru specjalnego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. Wzory, kolory i opis składników ubioru specjalnego określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 6. W przypadku:

1) zwolnienia ze służby, wydalenia ze służby, wygaśnięcia stosunku służbowego albo przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy na podstawie art. 98 ustawy,

2) zaprzestania wykonywania kontroli w oddziale celnym albo komórce organizacyjnej właściwej w sprawach kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy,

3) zaprzestania pełnienia służby w komórce organizacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1

— odpowiednio ubiór służbowy, polowy albo specjalny nie podlega zwrotowi do magazynu.

§ 7. 1. Okres zużycia umundurowania liczy się od dnia jego przydzielenia funkcjonariuszowi i wynosi 3 lata.

2. Prawo do ponownego przydziału umundurowania funkcjonariusz nabywa z upływem okresu jego zużycia.

3. Do okresu zużycia umundurowania nie wlicza się:

1) okresów nieobecności funkcjonariusza w służbie z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 i Nr 225, poz. 1463 oraz z 2011 r. Nr 113, poz. 657 i Nr 149, poz. 887), choroby lub urlopów: bezpłatnego, zdrowotnego, macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, wychowawczego lub szkoleniowego, o ile suma nieobecności przekroczy 30 dni kalendarzowych w ciągu roku;

2) okresu służby, w którym funkcjonariusz:

a) został zwolniony, na podstawie art. 131 ust. 3 ustawy, od wykonywania obowiązków służbowych w umundurowaniu,

b) nie pełnił służby w umundurowaniu;

3) okresu zawieszenia funkcjonariusza w pełnieniu obowiązków służbowych.

§ 8. Oznaczenia stopni służbowych dzielą się na:

1) dystynkcje;

2) odznakę korpusu oficerów Służby Celnej.

§ 9. 1. Kierownik urzędu przydziela funkcjonariuszowi 3 komplety dystynkcji do każdego rodzaju ubioru. Dystynkcje przydzielane są niezwłocznie po nadaniu stopnia służbowego.

2. Okres zużycia dystynkcji liczy się od dnia ich przydzielenia funkcjonariuszowi i wynosi 3 lata.

3. W przypadku nadania funkcjonariuszowi nowego stopnia służbowego przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 2, kierownik urzędu przydziela funkcjonariuszowi 3 komplety nowych dystynkcji.

4. Dystynkcje są noszone na każdym rodzaju ubioru, w tym na nakryciach głowy, z wyjątkiem czapek: służbowej zimowej, polowej zimowej, polowej letniej, zimowej do ubioru specjalnego, letniej do ubioru specjalnego, typu dokerka oraz typu kominiarka.

5. Przydzielone dystynkcje nie podlegają zwrotowi do magazynu.

6. Wzory, kolory, opis i sposób noszenia dystynkcji określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Kierownik urzędu przydziela odznakę korpusu oficerów Służby Celnej funkcjonariuszowi, który posiada stopień służbowy w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej albo w korpusie oficerów starszych Służby Celnej.

2. Odznaka korpusu oficerów Służby Celnej jest używana przez cały okres pełnienia służby w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej albo w korpusie oficerów starszych Służby Celnej i nie podlega zwrotowi do magazynu.

3. W przypadku pozbawienia stopnia oficerskiego funkcjonariusz nie może używać odznaki korpusu oficerów Służby Celnej.

4. Wzór, opis i sposób noszenia odznaki korpusu oficerów Służby Celnej określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Znaki identyfikacji osobistej dzielą się na:

1) znak identyfikacji indywidualnej;

2) znak imienny:

a) metalowy,

b) na tkaninie.

2. Kierownik urzędu przydziela znak identyfikacji indywidualnej funkcjonariuszowi mianowanemu do służby. Znak identyfikacji indywidualnej jest używany przez funkcjonariusza przez cały okres pełnienia służby.

3. W przypadkach, o których mowa w § 6 pkt 1, znak identyfikacji indywidualnej podlega zwrotowi do magazynu. Znak ten nie może być przydzielony innemu funkcjonariuszowi.

4. Kierownik urzędu może przydzielić znak imienny funkcjonariuszowi mianowanemu do służby. Znak imienny jest używany przez funkcjonariusza przez cały okres pełnienia służby i nie podlega zwrotowi do magazynu.

5. Wzory, kolory i opis znaków identyfikacji osobistej określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 12. W przypadku niezawinionego zniszczenia lub utraty składnika umundurowania, oznaczenia stopnia służbowego lub znaku imiennego, kierownik urzędu przydziela, na pisemny wniosek funkcjonariusza zawierający opis zdarzenia, nowy składnik umundurowania, oznaczenie stopnia służbowego lub znak imienny.

§ 13. 1. Umundurowanie funkcjonariusza podczas wykonywania obowiązków służbowych powinno być utrzymane w stanie zapewniającym przepisowy i estetyczny wygląd.

2. Funkcjonariusz jest obowiązany do noszenia umundurowania w sposób zapewniający wykonywanie obowiązków służbowych o każdej porze roku.

3. Nie dopuszcza się:

1) wykonywania w umundurowaniu czynności naruszających powagę Służby Celnej;

2) noszenia składników umundurowania:

a) niezgodnie z przeznaczeniem,

b) w połączeniu z ubraniem cywilnym,

c) wykazujących znaczny stopień zużycia;

3) noszenia naszyjników, korali, bransolet i tym podobnych ozdób osobistych w sposób widoczny na umundurowaniu;

4) dokonania samowolnych przeróbek powodujących zniekształcenie składników umundurowania.

§ 14. 1. Na umundurowaniu nosi się odpowiednio:

1) oznaczenia stopni służbowych;

2) znak identyfikacji indywidualnej.

2. Na umundurowaniu można nosić znak imienny.

3. Funkcjonariusz mianowany do korpusu generałów Służby Celnej może nosić kordzik honorowy Służby Celnej.

4. Umundurowany funkcjonariusz może nosić:

1) teczkę lub aktówkę w kolorze czarnym;

2) okulary przeciwsłoneczne;

3) zwyczajowo przyjęty symbol żałoby;

4) spinkę do krawata.

5. Noszenie innych niż wymienione w ust. 1—4 oznaczeń, znaków lub przedmiotów jest dozwolone jedynie za zgodą kierownika urzędu.

§ 15. 1. Funkcjonariuszowi przysługuje za dany rok równoważnik pieniężny za składniki ubioru służbowego, które nie podlegają wydaniu w naturze, oraz za okresowe czyszczenie umundurowania.

2. Równoważnik pieniężny za dany rok wypłaca się do dnia 31 października roku bieżącego.

3. Równoważnik pieniężny nie przysługuje za okresy, o których mowa w § 7 ust. 3.

4. Jeżeli po dokonaniu wypłaty równoważnika pieniężnego zaistniały sytuacje, o których mowa w § 7 ust. 3, wysokość równoważnika pieniężnego wypłaconego w następnym roku odpowiednio się pomniejsza.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, równoważnik pieniężny pomniejsza się o 1/365 równoważnika pieniężnego za każdy dzień nieobecności funkcjonariusza w służbie z powodów, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1, lub za każdy dzień, w którym funkcjonariusz został zwolniony od wykonywania obowiązków służbowych w umundurowaniu oraz w którym nie pełnił służby w umundurowaniu, lub za każdy dzień, w którym funkcjonariusz był zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych.

6. Wysokość równoważnika pieniężnego określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 16. Funkcjonariusz nie ma obowiązku pełnienia służby w umundurowaniu:

1) na polecenie przełożonego podczas wykonywania czynności służbowych w miejscach, w których umundurowanie może być narażone na zniszczenie lub uszkodzenie;

2) za zgodą albo na polecenie przełożonego przy wykonywaniu określonych czynności służbowych, jeżeli przemawia za tym ich charakter;

3) w okresie ciąży.

§ 17. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, funkcjonariuszowi posiadającemu składniki umundurowania wykonane według wzoru określonego w przepisach obowiązujących:

1) przed dniem 6 maja 2005 r. — przyznaje się 2100 punktów przeliczeniowych dla ubioru służbowego,

2) w okresie od dnia 6 maja 2005 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia — przyznaje się:

a) 2100 punktów przeliczeniowych dla ubioru służbowego,

b) 3420 punktów przeliczeniowych dla ubioru polowego,

c) 3960 punktów przeliczeniowych dla ubioru specjalnego

— w celu przeliczenia na składniki umundurowania.

2. Funkcjonariusz może pełnić służbę w składnikach umundurowania, o których mowa w ust. 1, przez okres trzech lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

3. W ramach przyznanych punktów przeliczeniowych funkcjonariusz posiadający składniki umundurowania, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1 — może pobierać dowolną ilość składników ubioru służbowego; przyznane punkty przeliczeniowe powinny być wykorzystane w okresie, o którym mowa w ust. 2;

2) pkt 2 — może pobierać dowolną ilość składników odpowiednio: ubioru służbowego, polowego lub specjalnego, w ramach przyznanych punktów przeliczeniowych.

4. Punkty przeliczeniowe, o których mowa w ust. 3 pkt 2, są przyznawane corocznie w równych częściach. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym punkty mogą zostać wykorzystane w kolejnych latach, nie później jednak niż w okresie trzech lat od wejścia w życie rozporządzenia.

5. Wartość punktów przeliczeniowych pomniejsza się o:

1) wartość punktów przeliczeniowych pobranego składnika ubioru;

2) 1/365 wartości punktów przeliczeniowych ubioru za każdy dzień nieobecności funkcjonariusza w służbie z powodów, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1, lub za każdy dzień, w którym funkcjonariusz został zwolniony od wykonywania obowiązków służbowych w umundurowaniu oraz w którym nie pełnił służby w ubiorze służbowym, polowym albo specjalnym, lub za każdy dzień, w którym funkcjonariusz był zawieszony w pełnieniu obowiązków.

6. Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w § 12.

7. Wykaz składników umundurowania, które funkcjonariusz może pobrać w ramach przyznanych mu punktów przeliczeniowych, o których mowa w ust. 1, oraz wartość punktów przeliczeniowych przysługujących za dany składnik umundurowania określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 17a. 1. W roku 2015 funkcjonariuszowi przyznaje się:

1)    700 punktów przeliczeniowych dla ubioru służbowego,

2)    1140 punktów przeliczeniowych dla ubioru polowego,

3)    1320 punktów przeliczeniowych dla ubioru specjalnego — w celu przeliczenia na składniki umundurowania.

2. W ramach przyznanych punktów przeliczeniowych funkcjonariusz może pobierać dowolną ilość składników umundurowania.

3. Przepisy § 17 ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.”.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. (poz. 1705)

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016.