ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników jednostki organizacyjnej, przy pomocy której Generalny Inspektor Informacji Finansowej wykonuje swoje zadania

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 i Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór legitymacji służbowej pracownika jednostki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Ministerstwa Finansów, przy pomocy której Generalny Inspektor Informacji Finansowej wykonuje swoje zadania, zwanego dalej „kontrolerem”;

2) zasady wydawania i wymiany legitymacji służbowej.

§ 2. Wzór legitymacji służbowej stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Generalny Inspektor Informacji Finansowej, zwany dalej „Generalnym Inspektorem”, na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 pkt 1, wydaje kontrolerowi legitymację służbową.

§ 4. 1. Generalny Inspektor, na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 pkt 1, dokonuje wymiany legitymacji służbowej w przypadku:

1) zmiany danych w niej zawartych;

2) utraty, uszkodzenia albo zniszczenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kontroler powinien wskazać okoliczności utraty, uszkodzenia albo zniszczenia legitymacji służbowej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Generalny Inspektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Na podstawie wyników postępowania Generalny Inspektor podejmuje decyzję o wymianie legitymacji służbowej.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).