ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 120, poz. 1022 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2044) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości oraz posiadają wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na jednym z kierunków ekonomicznych o specjalności rachunkowość lub innej, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiadał wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wzór certyfikatu księgowego, wydawanego osobom, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wzór certyfikatu księgowego, wydawanego osobom, o których mowa w ust. 1a, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.”;

2) w § 5:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podanie o zakwalifikowanie do egzaminu, o którym mowa w ust. 1, składa się nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu. Podanie złożone po upływie wymaganego terminu jest kwalifikowane na kolejny egzamin, z zastrzeżeniem ust. 6.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku gdy do egzaminu zostało zakwalifikowanych mniej niż 90 osób, możliwe jest kwalifikowanie na egzamin podań złożonych po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4.”;

3) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Osoby, o których mowa w ust. 2, składają oświadczenia, że nie będą wykorzystywać informacji dotyczących testów egzaminacyjnych oraz zadań sytuacyjnych, uzyskanych w związku z powołaniem w skład Komisji, w szczególności poprzez prowadzenie szkoleń oraz publikację materiałów szkoleniowych, mających na celu przygotowanie do egzaminu.”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. W trakcie egzaminu Przewodniczący Komisji określa sposób ogłoszenia wyników oraz wyznacza termin ich ogłoszenia na dzień przypadający nie później niż w ciągu 21 dni od dnia jego przeprowadzenia.

2. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników uczestnik egzaminu ma prawo do pisemnego odwołania się od wyniku egzaminu do Komisji za pośrednictwem Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów.

3. Komisja rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i powiadamia uczestnika egzaminu o podjętym rozstrzygnięciu.

4. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą przyjęcia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych sprawozdania z przebiegu oraz wyników egzaminu, uwzględniającego rozpatrzone odwołania.”;

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi wykaz osób posiadających certyfikat księgowy zawierający:

1) numer certyfikatu księgowego,

2) imię i nazwisko osoby, która uzyskała certyfikat księgowy,

3) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego — numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, i dokonywane w nim zmiany, jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz zamieszczany w celach informacyjnych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.”;

6) dodaje się załącznik nr 3 do rozporządzenia, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Przepisy § 5, § 6 ust. 3 oraz § 14 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie po raz pierwszy do egzaminu organizowanego po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252.