ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa 2)

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 167, poz. 1748) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) w przypadku, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczącego działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa (Dz. Urz. UE L 196 z 02.08.2003, str. 7) — pisemną informację i zgodę, o których mowa w art. 11 ust. 1 tiret pierwsze tego rozporządzenia. W przypadku gdy wnioskodawcą nie jest właściciel towarów, do wniosku załącza się dodatkowo powiadomienie, że właściciel towarów został powiadomiony o zamierzonym zniszczeniu. Powiadomienie to załącza się również w przypadku, gdy wniosek złoży osoba, o której mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1383/2003.”;

2) w § 6:

a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Koszty, o których mowa w ust. 1, związane ze zniszczeniem towaru podejrzanego o naruszenie praw własności intelektualnej ponosi osoba, o której mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1383/2003.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczącego działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa (Dz. Urz. UE L 196 z 02.08.2003, str. 7).