ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006

Na podstawie art. 211 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb i terminy przekazywania środków z budżetu państwa na prefinansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1742), zwanego dalej „Programem”, oraz tryb i terminy zwrotu pożyczek do budżetu państwa, a w szczególności:

1) dokumenty niezbędne do przekazania pożyczki;

2) sposób ustalania transz pożyczki i warunki przekazywania środków;

3) tryb i termin rozliczenia pożyczki;

4) sposób zwrotu pożyczki;

5) tryb i termin zwrotu pożyczki w przypadku, o którym mowa w art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

§ 2. 1. Udzielenie pożyczki państwowej jednostce budżetowej następuje po złożeniu wniosku o jej udzielenie wraz z pozytywną opinią wniosku o dofinansowanie wydaną przez Instytucję Zarządzającą Programem.

2. Dokumentami niezbędnymi do przekazania pożyczki są:

1) umowa pożyczki;

2) harmonogram przekazywania transz pożyczki, opracowany przez pożyczkobiorcę.

3. Pożyczkobiorca dokonuje miesięcznej aktualizacji harmonogramu przekazywania transz pożyczki.

4. Minister Finansów przekazuje środki na prefinansowanie na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, wskazany w umowie pożyczki, w terminie i w wysokości określonych w harmonogramie przekazywania transz pożyczki.

§ 3. 1. Pożyczkobiorca przekazuje Ministrowi Finansów, do 15. dnia każdego miesiąca, informacje o wydatkach dokonanych ze środków pożyczki w miesiącu poprzednim.

2. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, jest warunkiem przekazania następnej transzy pożyczki.

§ 4. 1. Zwrot środków z otrzymanej pożyczki następuje z rachunku bankowego Instytucji Zarządzającej Programem, prowadzonego w Narodowym Banku Polskim dla Programu, w terminie określonym w umowie pożyczki, po przedstawieniu przez pożyczkobiorcę wniosku o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki, zweryfikowanymi i zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą Programem.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są przekazywane bezpośrednio na odpowiedni rachunek budżetu państwa w Narodowym Banku Polskim, wskazany w umowie pożyczki.

3. W przypadku niewpłynięcia środków z budżetu Unii Europejskiej, z przyczyn zależnych od pożyczkobiorcy, zwrot pożyczki następuje ze środków własnych pożyczkobiorcy w terminie 3 miesięcy od dnia ostatecznego zwrotu pożyczki, określonego w umowie pożyczki.

§ 5. 1. Rozliczenie pożyczki następuje w terminie miesiąca od dnia ostatecznego zwrotu pożyczki, określonego w umowie pożyczki, a w przypadku niewpłynięcia w tym terminie środków z budżetu Unii Europejskiej na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej Programem w Narodowym Banku Polskim — w terminie miesiąca od dnia ich wpływu.

2. Rozliczenie pożyczki w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3, następuje ze środków własnych pożyczkobiorcy, w terminie miesiąca od dnia zwrotu pożyczki.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r. 1)


1) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (Dz. U. Nr 195, poz. 2006).