ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

Na podstawie art. 109 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa stawkę dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych na podstawie art. 30 ust. 2 oraz art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm. 1) ) oraz art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188), zwanej dalej „dotacją”, formę składania wniosków o dotację, warunki i terminy przekazywania dotacji, szczegółowy sposób i tryb jej udzielania i rozliczania oraz termin zwracania.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) operatorze — rozumie się przez to operatora w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe;

2) mikroprzedsiębiorcy lub małym przedsiębiorcy — rozumie się przez to mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;

3) przesyłce dla ociemniałych — rozumie się przez to przesyłkę dla ociemniałych w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe;

4) obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych — rozumie się przez to egzemplarze obowiązkowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

§ 3. Podstawę obliczenia należnej dotacji stanowi udokumentowana i zewidencjonowana wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu stosowania zwolnienia z opłaty pocztowej na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe oraz art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

§ 4. Ustala się stawkę dotacji w wysokości 80 % podstawy obliczenia należnej dotacji, o której mowa w § 3.

§ 5. Ogólna kwota dotacji w 2006 r., stanowiąca iloczyn stawki dotacji, określonej w § 4, oraz łącznej wartości utraconych wpływów taryfowych, o której mowa w § 3, nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 22 pkt 4 ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244).

§ 6. Operator sporządza rozliczenie dotacji na formularzu:

1) dla przesyłek zawierających obowiązkowe egzemplarze biblioteczne, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) dla przesyłek dla ociemniałych, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. W przypadku zaprzestania, w ciągu roku, działalności objętej dotowaniem, operator powiadamia właściwy urząd skarbowy, ministra właściwego do spraw łączności i Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz dokonuje ostatecznego rozliczenia dotacji przy rozliczeniu dotacji za ostatni miesiąc, w którym dotacja przysługiwała.

§ 8.1. Udzielenie dotacji dla operatora innego niż mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca:

1) będącego w trudnej sytuacji ekonomicznej, który spełnia kryteria określone w przepisach prawa Unii Europejskiej 2) , lub

2) znajdującego się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej

— podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej jako pomoc indywidualna.

2. Udzielenie dotacji nie podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej jako pomoc indywidualna, w przypadku gdy operator, o którym mowa w ust. 1, zamierza skorzystać lub korzysta z indywidualnej pomocy na restrukturyzację, jeżeli wraz z notyfikacją projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację informacja o pomocy w formie dotacji została przekazana Komisji Europejskiej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dotacja może być udzielona po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską pomocy indywidualnej na restrukturyzację.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz. U. Nr 113, poz. 777).

§ 10. 1. Stawkę dotacji, określoną w § 4, stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

2. Rozliczenia z budżetem dotacji za okres od dnia 1 stycznia do dnia wejścia w życie rozporządzenia dokonuje się jednocześnie z rozliczeniem dotacji za pierwszy okres rozliczeniowy, następujący po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

§ 11. 1. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. (poz. 778)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.

2) Kryteria, o których mowa w pkt 9–11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004).