ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2012 w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń ujętych w załączniku nr 12 do ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. poz. 273) plan finansowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, o kwotę 1155 000 złotych, ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2) ).

2. Źródło finansowania zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią:

1) w zakresie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz pomocy technicznej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 — dotacja celowa na finansowanie i współfinansowanie wynagrodzeń osobowych w ramach tych programów;

2) w zakresie 6 i 7 Programu Ramowego ERA-NET, ERA-NET+ oraz inicjatywy realizowanej na bazie art. 169 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej — przychody otrzymywane z Komisji Europejskiej w ramach tych programów.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 iNr291, poz. 1707.