ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 3a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 246, poz. 1817, z późn. zm. 3) ) w § 1 dodaje się pkt 84–117 w brzmieniu:

„84) deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo);

85) podatek akcyzowy od alkoholu etylowego (AKC-4/A);

86) podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich (AKC-4/B);

87) podatek akcyzowy od piwa (AKC-4/C);

88) podatek akcyzowy od paliw silnikowych z wyłączeniem gazu (AKC-4/D);

89) podatek akcyzowy od samochodów osobowych (AKC-4/E);

90) podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych (AKC-4/F);

91) podatek akcyzowy od energii elektrycznej (AKC-4/H);

92) podatek akcyzowy od paliw opałowych (AKC-4/I);

93) podatek akcyzowy od gazu (AKC-4/J);

94) podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów (AKC-4/K);

95) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera (POG-5);

96) załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier przeznaczony dla podatników prowadzących kasyna gry, salony gry bingo pieniężne oraz urządzających zakłady wzajemne, loterie pieniężne, grę telebingo i loterie audioteksowe (POG-5/A);

97) załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier przeznaczony dla podatników urządzających gry liczbowe (POG-5/C);

98) załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier przeznaczony dla podatników urządzających grę bingo fantowe i loterię fantową (POG-5/D);

99) deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);

100) deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA);

101) informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym (INF-A);

102) informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym (INF-B);

103) informacja o piwie w składzie podatkowym (INF-C);

104) informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym z wyłączeniem gazu (INF-D);

105) informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym (INF-F);

106) informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym (INF-I);

107) informacja o gazie w składzie podatkowym (INF-J);

108) informacja o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym (INF-K);

109) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera (POG-P);

110) deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla podatników prowadzących salony gier na automatach oraz urządzających gry na automatach o niskich wygranych (POG-4);

111) załącznik do deklaracji POG-4 dla podatku od gier przeznaczony dla podatników prowadzących salony gier na automatach (POG-4/A);

112) załącznik do deklaracji POG-4 dla podatku od gier przeznaczony dla podatników urządzających gry na automatach o niskich wygranych i opłacających podatek od gier w formie zryczałtowanej (POG-4/R);

113) deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U);

114) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego;

115) deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P);

116) informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1);

117) informacja w sprawie opłaty paliwowej.”.

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 pkt 84–98 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się, począwszy od rozliczenia za miesiąc wrzesień 2011 r.

2. Deklaracje, o których mowa w § 1 pkt 99–117 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się, począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2012 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.


1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100 i Nr 199, poz. 1175.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 114, poz. 726 i Nr 236, poz. 1637, z 2009 r. Nr 226, poz. 1821, z 2010 r. Nr 209, poz. 1377 oraz z 2011 r. Nr 19, poz. 97 i Nr 76, poz. 412.