ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania

Na podstawie art. 38j ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   minimalne wymogi, jakie powinien spełniać system wyliczania, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zwanej dalej „ustawą”;

2)   szczegółowy zakres i strukturę danych zawartych w systemie wyliczania;

3)   standard techniczny przygotowania i zapisu danych w systemie wyliczania, format i tryb ich przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;

4)   sposób oznaczenia środków gwarantowanych, których dotyczy postępowanie w sprawach określonych w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 3) );

5)   tryb i sposób weryfikacji prawidłowości danych zawartych w systemie wyliczania.

§ 2. 1. Minimalne wymogi, jakie powinien spełniać system wyliczania, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Szczegółowy zakres i strukturę danych zawartych w systemie wyliczania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Kwoty wykazywane zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wyrażane są w złotych.

§ 3. 1. Dane przygotowane w systemie wyliczania powinny być zapisywane w postaci pliku XML w wersji 1.0 zgodnej z rekomendacją W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml/). Kodowanie pliku powinno być dokonane w standardzie UTF-8.

2. Struktura i zawartość pliku XML powinna być zgodna ze schematem XSD (rekomendacja W3C: XML Schema 1.1 http://www.w3.org/XML/Schema), który Bankowy Fundusz Gwarancyjny udostępni podmiotowi objętemu obowiązkowym systemem gwarantowania, zwanemu dalej „podmiotem”, w wersji elektronicznej w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 3.

3. Wartości danych słownikowych oraz ich aktualizację Bankowy Fundusz Gwarancyjny udostępnia w wersji elektronicznej w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 3.

§ 4. 1. Pliki XML zawierające dane przygotowane w systemie wyliczania powinny być opatrzone podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

2. Podpisy osób uprawnionych, o których mowa w ust. 1, stanowią również potwierdzenie rzetelności i prawidłowości przekazywanych danych.

3. W celu przekazywania dokumentów elektronicznych Bankowy Fundusz Gwarancyjny udostępni w sieci Internet aplikację, zwaną dalej „portalem internetowym”, umożliwiającą przesyłanie plików kanałem wykorzystującym protokół SSL.

4. Podmiot zgłasza do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dane osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, wyposażonych w kwalifikowane certyfikaty, oraz osób obsługujących komunikację z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, wyposażonych w certyfikaty do uwierzytelnienia użytkownika w systemach teleinformatycznych.

5. Dokumenty elektroniczne, przed wysłaniem, powinny zostać skompresowane do formatu archiwum RAR lub ZIP oraz zaszyfrowane udostępnionym w tym celu kluczem publicznym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

§ 5. 1. Dane zawarte w systemie wyliczania są przekazywane do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie określonym w żądaniu, o którym mowa w art. 38h ust. 1 ustawy.

2. Przekazywanie danych następuje za pośrednictwem portalu internetowego, na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Bankowym Funduszem Gwarancyjnym a podmiotem.

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dane mogą być przekazywane na informatycznym nośniku danych jednokrotnego zapisu.

§ 6. 1. Weryfikacja danych przekazywanych Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w ramach kontroli, o której mowa w art. 38h ust. 1 ustawy, jest przeprowadzana w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje dokonywaną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ocenę poprawności i kompletności danych niezbędnych do identyfikacji deponentów i należnych im kwot środków gwarantowanych.

3. Podmiot jest zobowiązany do niezwłocznego udzielania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu wyjaśnień na temat przekazanych danych.

4. Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje niezwłocznie podmiotowi pisemną informację o wynikach z przeprowadzonej weryfikacji danych.

§ 7. Weryfikacja danych w ramach kontroli, o której mowa w art. 38g ust. 3 ustawy, jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu i obejmuje w szczególności sprawdzenie poprawności:

1)   danych zawartych w systemie wyliczania na podstawie dokumentów źródłowych znajdujących się w posiadaniu podmiotu;

2)   stosowania przez podmiot definicji deponenta i środków gwarantowanych, określonych w ustawie.

§ 8. 1. Z przeprowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny weryfikacji, o której mowa w § 7, sporządzany jest protokół.

2. Protokół powinien zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu w terminie 7 dni od daty przedstawienia go do podpisu.

§ 9. Podmiot w terminie 14 dni od otrzymania informacji, o której mowa w § 6 ust. 4, albo od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 8 ust. 1, informuje w formie pisemnej Bankowy Fundusz Gwarancyjny o podjętych działaniach mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia 4) .

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1176, z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 134, poz. 781, z 2012 r. poz. 596 i 855 oraz z 2013 r. poz. 613 i 1012.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 611 oraz z 2013 r. poz. 849, 905, 1036 i 1247.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 4 lutego 2011 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania (Dz. U. poz. 588), które weszło w życie z dniem 28 czerwca 2012 r.