ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zrn. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej, zwanych dalej „inspektorami”, i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, zwanych dalej „pracownikami”, organy właściwe do ich wydawania, sposób ich wydawania, wymiany, składania do depozytu i zwrotu oraz posługiwania się nimi.

§ 2. 1. Wzory legitymacji służbowych inspektora i pracownika zatrudnionych w komórce organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

2. Wzory legitymacji służbowych inspektora i pracownika zatrudnionych w urzędzie kontroli skarbowej określają załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia.

3. Wzór legitymacji służbowej inspektora i pracownika zatrudnionych w komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Wzór legitymacji służbowej pracownika zatrudnionego w komórce organizacyjnej, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

5. Wzór znaku identyfikacyjnego inspektora i pracownika określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

6. Wzór znaku identyfikacyjnego pracownika zatrudnionego w komórce organizacyjnej, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne wydaje:

1) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej — inspektorom i pracownikom zatrudnionym w komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, powoływanym na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów urzędów kontroli skarbowej, zatrudnionym w komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, oraz pracownikom zatrudnionym w komórce organizacyjnej, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej;

2) dyrektor urzędu kontroli skarbowej — innym niż wymienieni w pkt 1 inspektorom i pracownikom zatrudnionym w urzędzie kontroli skarbowej.

2. Inspektor i pracownik potwierdzają własnoręcznym podpisem odbiór legitymacji służbowej i znaku identyfikacyjnego.

3. Wydający legitymacje służbowe oraz znaki identyfikacyjne, o których mowa w ust. 1, zwani dalej „wydającymi”, prowadzą rejestr wydanych legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych. W rejestrze odnotowuje się zmiany dotyczące wydanych legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych, w tym dotyczące złożenia do depozytu, zwrotu oraz wymiany legitymacji służbowej i znaku identyfikacyjnego, a także okoliczności dotyczące ich utraty.

§ 4. 1. Inspektor i pracownik obowiązani są osobiście złożyć do depozytu oraz zwrócić wydającemu legitymację służbową i znak identyfikacyjny.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej osobiste złożenie do depozytu oraz zwrot legitymacji służbowej i znaku identyfikacyjnego czynności te wykonuje członek rodziny albo bezpośredni przełożony inspektora i pracownika.

§ 5. 1. Wymiany legitymacji służbowej oraz znaku identyfikacyjnego dokonuje wydający na wniosek inspektora i pracownika.

2. Wymiana legitymacji służbowej oraz znaku identyfikacyjnego następuje po uprzednim dokonaniu ich zwrotu.

§ 6. Inspektor i pracownik okazują legitymację służbową i znak identyfikacyjny w sposób umożliwiający odczytanie danych w nich zawartych.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2011 r. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r. (poz. 115)

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 171, poz. 1207, z 2008 r. Nr 110, poz. 707, Nr 209, poz. 1318 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 166, poz. 1317 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 492, Nr 127, poz. 858, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1309.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 133, poz. 1239 i Nr 225, poz. 2232, z 2004 r. Nr 130, poz. 1382 oraz z 2006 r. Nr 31, poz. 218), które na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 858) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.