ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni

Na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni (Dz. U. Nr 25, poz. 301 oraz z 2002 r. Nr 43, poz. 394) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli II. Izby celne i urzędy celne po lp. 7 dodaje się lp. 7a i 7b w brzmieniu:


„7a

Audytor wewnętrzny (w izbie celnej) Według odrębnych przepisów

7b

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych (w izbie celnej) Według odrębnych przepisów”

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli II. Izby celne i urzędy celne po lp. 7 dodaje się lp. 7a i 7b w brzmieniu:


„7a

Audytor wewnętrzny (w izbie celnej) Podkomisarz celny

7b

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych (w izbie celnej) Podkomisarz celny”

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).