ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 maja 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113 i Nr 90, poz. 756) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. Nr 87, poz. 826) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) pozycja 57 otrzymuje brzmienie:


Pozycja KodCN Wyszczególnienie
„57 0806

Winogrona, świeże lub suszone”


b) po pozycji 61 dodaje się pozycje 61 a i 61 b w brzmieniu:


Pozycja KodCN Wyszczególnienie
„61 a 61b 0811 *0812

Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia”


c) pozycja 104 otrzymuje brzmienie:


Pozycja KodCN Wyszczególnienie
„104 •1508

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie”


d) pozycja 105 otrzymuje brzmienie:


Pozycja KodCN Wyszczególnienie
„105 *1509 Oliwa i jej frakcje. nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

e) pozycja 112 otrzymuje brzmienie:


Pozycja KodCN Wyszczególnienie
„112 *1516

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone”


f) po pozycji 124, po wyrazach „Chleb, bułki i pozostałe wyroby piekarnicze:” zamieszczonych w kolumnie „Wyszczególnienie”, dodaje się pozycje 124a—124e w brzmieniu:


Pozycja KodCN Wyszczególnienie
„124a 1905 10 00 — Chleb chrupki
------Gofry i wafle:
124b *1905 32 05 ----------0 zawartości wody przekraczającej 10 % masy
— Sucharki, tosty z chleba i podobne tosty:
124c 1905 40 90 ------Pozostałe
124d 1905 90 10 ------Mace
124e *1905 90 20

— Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby 31)


g) po pozycji 126 dodaje się pozycję 126a w brzmieniu:


Pozycja KodCN Wyszczególnienie
„126a *1905 90 90

--------------Pozostałe 32)


h) uchyla się pozycję 215,

i) po pozycji 231 w kolumnie „Wyszczególnienie” po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7. Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt”,

j) w objaśnieniach do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN objaśnienia nr 13 i 23 otrzymują brzmienie: „ z wyłączeniem związków azotu oraz nawozów naturalnych; wyłączenie nie dotyczy nawozów wapniowych i wapniowo-magne-zowych oraz związków fosforowych do mieszanek paszowych”

„ z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym, lokalnym, ksią-

żek telefonicznych, teleksów i telefaksów i ulotek”,

k) w objaśnieniach do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN dodaje się objaśnienia nr 30—32 w brzmieniu:

„ wyłącznie wafle

31) wyłącznie opłatki sakralne i podobne produkty do opłatków sakralnych

32) wyłącznie chleb i bułki oraz bułka tarta”

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) po pozycji 14 dodaje się pozycję 14a w brzmieniu:


Pozycja KodCN Wyszczególnienie
„14a 0208 20 00

— Żabie udka”


b) po pozycji 98 dodaje się pozycję 98a w brzmieniu:


Pozycja KodCN Wyszczególnienie
„98a *1503 00

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej”


c) po pozycji 99 dodaje się pozycję 99a w brzmieniu:


Pozycja KodCN Wyszczególnienie
„99a *1506 00 00

Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie”


d) po pozycji 100 dodaje się pozycje 100a i 100b w brzmieniu:


Pozycja KodCN Wyszczególnienie
100a 100b

1521 90 91

1521 90 99

„Wosk pszczeli i pozostałe woski owadzie, nawet rafinowane lub barwione:

----------Surowe

----------Pozostałe”


e) po pozycji 119 dodaje się pozycje 119a—119c w brzmieniu:


Pozycja KodCN Wyszczególnienie
119a 119b 4103 20 00 4103 90 00 „Pozostałe skóry i skórki, surowe (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszej wyprawie), nawet odwłoszone lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1 lit. b) lub c) do niniejszego działu:

— Z gadów

— Pozostałe

119c 4301

Skóry futerkowe surowe (włącznie z łbami, ogonami, łapami i pozostałymi częściami lub kawałkami nadającymi się do wykorzystania w kuśnierstwie), inne niż surowe skóry i skórki objęte pozycją 4101, 4102 lub 4103”


f) w objaśnieniach do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN objaśnienie nr 13 otrzymuje brzmienie:

13) z wyłączeniem związków azotu oraz nawozów naturalnych; wyłączenie nie dotyczy nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych oraz związków fosforowych do mieszanek paszowych”,

g) w objaśnieniach do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN dodaje się objaśnienia nr 16 i 17 w brzmieniu:

16) z wyłączeniem stearyny smalcowej do zastosowań przemysłowych, stearyny smalcowej pozostałej i oleiny

17) z wyłączeniem tłuszczów i olejów oraz ich frakcji, do zastosowań technicznych”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2005 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).