ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. Nr 298, poz. 1765) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Do wyczerpania nakładu druków formularzy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2014 r., może być stosowany wzór formularza zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2) i informacji o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (NIP-D), w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem zgłoszenia (NIP-2) składanego przez:

1) przedszkola publiczne;

2) przedszkola niepubliczne;

3) podstawowe szkoły publiczne;

4) podstawowe szkoły niepubliczne;

5) gimnazja publiczne;

6) gimnazja niepubliczne;

7) ponadgimnazjalne szkoły publiczne;

8) ponadgimnazjalne szkoły niepubliczne;

9) artystyczne szkoły publiczne;

10) artystyczne szkoły niepubliczne;

11) publiczne placówki systemu oświaty;

12) niepubliczne placówki systemu oświaty;

13) inne publiczne jednostki organizacyjne systemu oświaty;

14) inne niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty;

15) publiczne zespoły szkół i placówki systemu oświaty;

16) niepubliczne zespoły szkół i placówki systemu oświaty.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2012 r. (poz. 1369)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).