ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500, Nr 99, poz. 688 i Nr 243, poz. 1766 oraz z 2007 r. Nr 196, poz. 1416) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 18:

a) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie, z zastrzeżeniem ust. 2c, pod następującymi warunkami:”,

b) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

„2c. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnoto-wego alkoholu etylowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie od akcyzy stosuje się, jeżeli są spełnione warunki wymienione w ust. 2 pkt 2 i 5, a nabycie wewnątrzwspólnotowe jest dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w art. 54 ustawy.”;

2) w § 25:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Zwalnia się od akcyzy wyroby akcyzowe przywożone w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, pod warunkiem że ilość tych wyrobów nie wskazuje na ich handlowe przeznaczenie i ich łączna wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych stanowiącej równowartość: 430 euro dla podróżnych w transporcie lotniczym i morskim oraz 300 euro dla pozostałych podróżnych.

2. Wyroby akcyzowe, przywożone przez podróżnych, którzy ukończyli 17 lat, są zwolnione od akcyzy w ramach następujących norm:

1) wyroby tytoniowe przywożone w transporcie lotniczym lub transporcie morskim:

a) papierosy — 200 sztuk albo

b) cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 g/sztukę) — 100 sztuk, albo

c) cygara — 50 sztuk, albo

d) tytoń do palenia — 250 g, albo

e) zestaw wyrobów określonych w lit. a—d, pod warunkiem że suma wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie jest wyższa niż 100 %;

2) wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie innym niż lotniczy lub morski:

a) papierosy — 40 sztuk albo

b) cygaretki (cygara o masie nieprzekra-czającej 3 g/sztukę) — 20 sztuk, albo

c) cygara — 10 sztuk, albo

d) tytoń do palenia — 50 g, albo

e) zestaw wyrobów określonych w lit. a—d, pod warunkiem że suma wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie jest wyższa niż 100 %;

3) napoje alkoholowe:

a) alkohol etylowy nieskażony o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22 % objętości — 1 litr albo

b) alkohol etylowy, napoje fermentowane, wina musujące i wyroby pośrednie, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22 % objętości — łącznie 2 litry, albo

c) zestaw wyrobów akcyzowych określonych w lit. a i b, pod warunkiem że suma wartości procentowych wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie przekracza 100 %;

4) napoje alkoholowe:

a) wina niemusujące — łącznie 4 litry,

b) piwo — 16 litrów.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wartość wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 2, nie jest wliczana do ogólnych wartości kwot wyrażonych w ust. 1.”,

c) uchyla się ust. 5,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Jeżeli łączna wartość wyrobów akcyzowych, innych niż wymienione w ust. 2, przywożonych przez podróżnego przekracza wyrażone w złotych kwoty, o których mowa w ust. 1, stanowiące odpowiednio równowartość 430 euro lub 300 euro, zwolnienie od akcyzy jest udzielane do wysokości tej kwoty w stosunku do tych wyrobów, które gdyby były przywiezione oddzielnie, mogłyby być objęte takim zwolnieniem.”,

e) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Podróżni w transporcie lotniczym oznaczają wszystkich podróżujących drogą powietrzną, z wyłączeniem podróżujących w prywatnych lotach o charakterze rekreacyjnym.

8. Podróżni w transporcie morskim oznaczają wszystkich podróżujących drogą morską, z wyłączeniem podróżujących w prywatnych rejsach o charakterze rekreacyjnym.”;

3) uchyla się § 26;

4) w § 31 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 600 litrów — w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku handlowego pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w pkt 1;”;

5) w § 32 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku nabycia w kraju samochodu osobowego przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, członków personelu tych przedstawicielstw i urzędów, albo inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, zwrot akcyzy przysługuje pod warunkiem, że samochód ten nie zostanie sprzedany, wynajęty lub oddany do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze, podmiotom innym niż wymienione w niniejszym przepisie, przez okres 3 lat, licząc od daty nabycia w kraju.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2008 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341, z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, z 2007 r. Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 745 i Nr 145, poz. 915.