ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z 2006 r. Nr 137, poz. 971, z 2007 r. Nr 158, poz. 1104 oraz z 2008 r. Nr 192, poz. 1181) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę (Dz. U. Nr 183, poz. 1360 oraz z 2007 r. Nr 209, poz. 1512) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kwoty udzielonej pożyczki z budżetu państwa, o której mowa w art. 35, 35a i 41 a ustawy;”;

2) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość wynagrodzenia w roku kalendarzowym, w którym została udzielona z budżetu państwa pożyczka, o której mowa w art. 35, 35a i 41 a ustawy, lub dokonano zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w art. 35b lub 35ba ustawy, wynosi 0,3 % udzielonej kwoty pożyczki lub 0,3 % środków uzyskanych z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki, proporcjonalnie do okresu obowiązywania w tym roku kalendarzowym umowy o pożyczkę lub umowy o zmianie umowy o pożyczkę.”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nastąpiło umorzenie pożyczki z budżetu państwa, o którym mowa w art. 35 ust. 10—10b, art. 35a ust. 6 i art. 41 c ust. 2 ustawy, lub umorzenie pozostałej części środków uzyskanych z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w art. 35ba ust. 8 i 10 ustawy,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).