ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji (Dz. U. Nr 101, poz. 1030, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 2 lit. f i g otrzymują brzmienie:

„f) obsługę pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych w zakresie naliczania i dokonywania płatności, poza docelowym systemem informatycznym, w ramach wniosków złożonych w 2004 r. i zalesień dokonanych wiosną 2005 r.,

g) obsługę mechanizmu wspierania grup producentów rolnych;”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„WYKAZ ZMIAN, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOKONANE PRZEZ AGENCJĘ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W CELU SPEŁNIENIA WSZYSTKICH KRYTERIÓW AKREDYTACYJNYCH

Agencja powinna wprowadzić zmiany polegające na spełnieniu kryteriów akredytacyjnych dla agencji płatniczych określonych w przepisach krajowych oraz przepisach Unii Europejskiej:

1) w obszarach, które zostaną poddane kolejnym etapom audytu zewnętrznego:

a) obsługa działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

b) obsługa mechanizmów w ramach rynku rybnego;

2) w obszarach, które zostały poddane audytowi zewnętrznemu:

a) obsługa mechanizmów w ramach rynku owoców i warzyw,

b) obsługa mechanizmów w ramach rynku przetworów owocowych i warzywnych,

c) obsługa płatności rent strukturalnych,

d) bezpieczeństwo systemu informatycznego,

e) obsługa pakietu rolnictwa ekologicznego w ramach mechanizmu wspierania przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt,

f) obsługa pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych,

g) obsługa mechanizmu wspierania grup producentów rolnych,

h) przygotowanie systemu informatycznego do obsługi pomocy finansowej dla organizacji producentów rybnych z tytułu przygotowania programu operacyjnego.

Realizacja zmian powinna nastąpić do dnia 31 grudnia 2005 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 190, poz. 1950, Nr 224, poz. 2278 i Nr 264, poz. 2635 oraz z 2005 r. Nr 16, poz. 135, Nr 39, poz. 371, Nr 60, poz. 522 i Nr 70, poz. 631.