ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Agencją”, działającą na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm. 2) ), agencją płatniczą o warunkowej akredytacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

§ 2. Zakres warunkowej akredytacji udzielonej Agencji obejmuje realizację następujących zadań w ramach:

1) Wspólnej Polityki Rolnej:

a) obsługę płatności bezpośrednich do gruntów rolnych,

b) obsługę mechanizmów w ramach rynku przetworów owocowych i warzywnych;

c) obsługę mechanizmów w ramach rynku owoców i warzyw;

2) Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

a) wsparcie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,

b) uzupełnianie płatności bezpośrednich,

c) obsługę płatności rent strukturalnych,

d) obsługę pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt,

e) obsługę pomocy finansowej na pomoc techniczną dla jednostek organizacyjnych i organów realizujących zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich,

f) obsługę pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych,

g) obsługę mechanizmu wspierania grup producentów rolnych;

h) obsługę pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych, od dnia wpływu wniosku o przyznanie płatności do dnia wypłaty trzeciej raty płatności,

i) obsługę pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej, od dnia wpływu wniosku o przyznanie płatności do dnia wypłaty pierwszej raty płatności;

3) Wspólnej Polityki Rybackiej – obsługę pomocy finansowej dla organizacji producentów rybnych z tytułu przygotowania programu operacyjnego.

§ 2a. (uchylony).

§ 3. Akredytacji, o której mowa w § 2, udziela się na okres do dnia 31 grudnia 2005 r.

§ 4. Zmiany, które powinny być wprowadzone w celu spełnienia przez Agencję wszystkich kryteriów akredytacyjnych, wraz z terminami ich realizacji, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 166, poz. 1611, Nr 171, poz. 1661 i Nr 199, poz. 1934 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 40, Nr 34, poz. 292, Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959.