ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną

Na podstawie art. 6s ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną.

§ 2. Bagaż przewożony drogą powietrzną, w rozumieniu rozporządzenia, oznacza:

1) bagaż nadany – bagaż, który po przyjęciu i zarejestrowaniu go przez przewoźnika w miejscu wylotu statku powietrznego nie jest dostępny dla podróżnego w czasie odbywania podróży, w tym także podczas przerw w podróży i zmiany statku powietrznego na inny;

2) bagaż kabinowy – bagaż, który osoba zabiera ze sobą do kabiny statku powietrznego.

§ 3. Czynności kontroli celnej, dotyczące bagażu przewożonego drogą powietrzną, bez zatrzymywania statku powietrznego w innym porcie lotniczym na terenie obszaru celnego Wspólnoty, wykonuje się:

1) w przypadku wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w polskim porcie, w którym towar jest załadowywany na statek powietrzny;

2) w przypadku przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w porcie przeznaczenia.

§ 4. 1. Czynności kontroli celnej, dotyczące bagażu przywożonego przez osoby podróżujące na pokładzie statków powietrznych, które odbywają lot z portu lotniczego poza obszarem celnym Wspólnoty i po zatrzymaniu w polskim porcie lotniczym kontynuują lot do innego polskiego portu lotniczego, wykonuje się w porcie przeznaczenia, jeżeli jest to port otwarty dla ruchu międzynarodowego, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Bagaż przewożony przez osoby, o których mowa w ust. 1, traktuje się jako wprowadzany na obszar celny Wspólnoty, chyba że podróżny dostarczy organowi celnemu dowód, że bagaż został załadowany w porcie lotniczym na obszarze celnym Wspólnoty, w którym statek powietrzny się zatrzymał, i że bagaż zawiera wyłącznie towary wspólnotowe.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że nastąpiło naruszenie przepisów prawa, bagaż, o którym mowa w ust. 1, może zostać poddany czynnościom kontroli celnej w porcie lotniczym, w którym statek powietrzny się zatrzymał.

§ 5. 1. Czynności kontroli celnej, dotyczące bagażu wywożonego z obszaru celnego Wspólnoty przez osobę podróżującą na pokładzie statku powietrznego, który odbywa lot z polskiego portu lotniczego i po zatrzymaniu się w innym polskim porcie lotniczym kontynuuje lot do portu lotniczego poza obszarem celnym Wspólnoty, wykonuje się w porcie, w którym statek powietrzny rozpoczyna swój lot, jeżeli jest to port otwarty dla ruchu międzynarodowego.

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że nastąpiło naruszenie przepisów prawa, bagaż przewożony przez osobę, o której mowa w ust. 1, może zostać poddany czynnościom kontroli celnej także w polskim porcie lotniczym, w którym statek powietrzny się zatrzymał.

§ 6. 1. Czynności kontroli celnej, dotyczące bagażu nadanego spoza obszaru celnego Wspólnoty, przywożonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeładowywanego na inny statek powietrzny i transportowanego do innego portu lotniczego Wspólnoty, wykonuje się w porcie przeznaczenia, jeżeli jest to port otwarty dla ruchu międzynarodowego, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Czynności kontroli celnej, dotyczące bagażu kabinowego, należącego do podróżnego przybywającego spoza obszaru celnego Wspólnoty lotem, podczas którego, w polskim porcie lotniczym, nastąpiła zmiana statku powietrznego, wykonuje się w pierwszym polskim porcie otwartym dla ruchu międzynarodowego, do którego statek przybył. Jeżeli w wyniku kontroli celnej bagażu nadanego, należącego do podróżnego, stwierdzono naruszenie przepisów dotyczących przywozu, jego bagaż kabinowy może zostać poddany kontroli celnej także w porcie przeznaczenia.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że nastąpiło naruszenie przepisów prawa lub jeżeli w wyniku kontroli celnej bagażu kabinowego stwierdzono, że podróżny naruszył przepisy dotyczące przywozu, jego bagaż nadany może zostać poddany kontroli celnej w porcie lotniczym, gdzie nastąpiła zmiana statku powietrznego.

§ 7. 1. Czynności kontroli celnej, dotyczące bagażu nadanego, wywożonego z obszaru celnego Wspólnoty, który na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest przeładowywany na inny statek powietrzny, wykonuje się w pierwszym porcie, w którym następuje załadunek bagażu, jeżeli jest to port otwarty dla ruchu międzynarodowego, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Czynności kontroli celnej, dotyczące bagażu kabinowego, należącego do podróżnego wyjeżdżającego poza obszar celny Wspólnoty lotem, podczas którego, w polskim porcie lotniczym, następuje zmiana statku powietrznego, wykonuje się w porcie, z którego statek powietrzny bezpośrednio wylatuje poza obszar celny Wspólnoty, jeżeli jest to port otwarty dla ruchu międzynarodowego. Jeżeli w wyniku wcześniejszej kontroli celnej bagażu nadanego, należącego do tego podróżnego, stwierdzono naruszenie przepisów dotyczących wywozu, bagaż kabinowy tego podróżnego może zostać poddany czynnościom kontroli celnej także w pierwszym porcie, w którym dokonano załadunku.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że nastąpiło naruszenie przepisów prawa lub jeżeli w wyniku kontroli celnej bagażu kabinowego stwierdzono, że podróżny naruszył przepisy dotyczące wywozu, nadany bagaż podróżnego może zostać poddany kontroli celnej także w porcie lotniczym, w którym nastąpiła zmiana statku powietrznego.

§ 8. 1. Czynności kontroli celnej, dotyczące bagażu przewożonego statkami powietrznymi innymi niż należące do linii lotniczych wykonujących stałe międzynarodowe przewozy lotnicze, wykonuje się:

1) w przypadku wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w ostatnim porcie lotniczym, otwartym dla ruchu międzynarodowego, z którego statek bezpośrednio wylatuje poza obszar celny Wspólnoty;

2) w przypadku przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w pierwszym porcie lotniczym na obszarze celnym Wspólnoty, otwartym dla ruchu międzynarodowego, w którym statek wylądował.

2. Czynności kontroli celnej, dotyczące bagażu przywożonego spoza obszaru celnego Wspólnoty statkiem powietrznym należącym do linii lotniczych wykonujących stałe międzynarodowe przewozy lotnicze i przeładowywanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na statek powietrzny, o którym mowa w ust. 1, wykonuje się w pierwszym porcie lotniczym, do którego przybył statek powietrzny, należący do linii lotniczych.

3. Czynności kontroli celnej, dotyczące bagażu wywożonego poza obszar celny Wspólnoty statkiem powietrznym, należącym do linii lotniczych, wykonujących stałe międzynarodowe przewozy lotnicze i przeładowywanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na statek powietrzny, o którym mowa w ust. 1, wykonuje się w porcie lotniczym, z którego statek powietrzny bezpośrednio wylatuje poza obszar celny Wspólnoty.

§ 9. 1. Czynności kontroli celnej, dotyczące bagażu przewożonego drogą morską, wykonuje się:

1) w przypadku wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w porcie, gdzie bagaż został załadowany;

2) w przypadku przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w porcie na obszarze celnym Wspólnoty, gdzie bagaż został wyładowany.

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że nastąpiło naruszenie przepisów prawa, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia czynności kontroli celnej także w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niż wymienione w ust. 1.

§ 10. Przepisy § 4–8 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do bagażu przewożonego drogą morską.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r. 3)1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 843).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1225, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 120, poz. 1122, Nr 137, poz. 1302, Nr 199, poz. 1934 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 września 1999 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną, z uwzględnieniem rodzaju bagażu kontrolowanego, oraz wskazania miejsc właściwych do prowadzenia kontroli (Dz. U. Nr 77, poz. 869), które traci moc z dniem 1 maja 2004 r. na podstawie art. 25 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 623).