ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1537) w § 5 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 2a-2r w brzmieniu:

„2a) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP);

2b)  deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;

2c)  deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);

2d)  deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW);

2e)  informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym (INF-A);

2f)  informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym (INF-B);

2g)  informacja o piwie w składzie podatkowym (INF-C);

2h)  informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym (z wyłączeniem gazu) (INF-D);

2i)  informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym (INF-F);

2j)  informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym (INF-I);

2k)  informacja o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym (INF-J);

2l)  informacja o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym (INF-K);

2m)  deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P);

2n)  deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);

2o) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG);

2p) deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U);

2q) deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA (...));

2r) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego;”.

§ 2. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, dotyczące podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, mają zastosowanie do deklaracji i informacji wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 2a-2o rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 30 listopada 2013 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 35, 985,1027, 1036, 1145, 1149 i 1289.