ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 38zg ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb zawieszania wypłaty środków gwarantowanych, o których mowa w art. 38l pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zwanych dalej „środkami”, w przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm. 3) ).

§ 2. 1. Kasa, w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855, z późn. zm. 4) ), wobec której nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, o którym mowa w art. 38l pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a w przypadku ogłoszenia upadłości kasy syndyk albo zarządca masy upadłości tej kasy, po otrzymaniu pisemnego żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku wydanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej lub po otrzymaniu postanowienia o wstrzymaniu transakcji lub blokady rachunku wydanego przez prokuratora, zawiadamia o tym Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej „Funduszem”, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania tego żądania lub postanowienia.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane w sposób umożliwiający potwierdzenie jego odbioru.

§ 3. Zawiadomienie, o którym mowa w § 2 ust. 1, zawiera w szczególności:

1)   wskazanie organu występującego z żądaniem lub organu wydającego postanowienie, o których mowa w § 2 ust. 1;

2)   dane pozwalające na identyfikację deponenta, miejsca jego zamieszkania lub siedziby;

3)   określenie kwoty i waluty środków deponenta, objętych blokadą lub wstrzymaniem transakcji, o których mowa w § 2 ust. 1, na dzień zawiadomienia Funduszu.

§ 4. Fundusz zawiesza wypłatę środków w dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 5. 1. Fundusz wysyła deponentowi informację o zawieszeniu wypłaty środków niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Wysłanie informacji, o której mowa w ust. 1, następuje w sposób umożliwiający potwierdzenie jej odbioru.

§ 6. Informacja, o której mowa w § 5 ust. 1, zawiera w szczególności:

1)   podstawę prawną zawieszenia wypłaty środków;

2)   wskazanie organu występującego z żądaniem lub organu wydającego postanowienie, o których mowa w § 2 ust. 1;

3)   określenie kwoty i waluty środków, których dotyczy zawieszenie wypłaty;

4)   datę zawieszenia wypłaty środków.

§ 7. 1. Kasa, wobec której nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, o którym mowa w art. 38l pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a w przypadku ogłoszenia upadłości kasy syndyk albo zarządca masy upadłości tej kasy, który uzyskał informację o ustaniu przesłanek wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, o których mowa w § 2 ust. 1, jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Funduszu, nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia uzyskania tej informacji. Przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane w sposób umożliwiający potwierdzenie jego odbioru.

§ 8. Zawieszenie wypłaty środków, wynikające z zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, kończy się w dniu otrzymania przez Fundusz zawiadomienia, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 9. Rejestr zawieszonych wypłat środków, prowadzony przez Fundusz, zawiera w szczególności:

1)   dane pozwalające na identyfikację deponenta, miejsca jego zamieszkania lub siedziby;

2)   pozycję na liście deponentów i liście wypłat;

3)   datę zawiadomienia Funduszu o blokadzie rachunku lub o wstrzymaniu transakcji, o których mowa w § 2 ust. 1;

4)   określenie kwoty środków, których wypłata została zawieszona;

5)   datę przekazania deponentowi informacji, o której mowa w § 5 ust. 1.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2013 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1176, z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 134, poz. 781, z 2012 r. poz. 596 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 613 i 1012.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 134, poz. 779, Nr 199, poz. 1175, Nr 234, poz. 1391 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 613 i 1036.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1166 oraz z 2013 r. poz. 613 i 1036.