ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Na podstawie art. 38zq ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   minimalne wymogi, jakie powinien spełniać system wyliczania, o którym mowa w art. 38l pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zwanej dalej „ustawą”;

2)   szczegółowy zakres i strukturę danych zawartych w systemie wyliczania;

3)   standard techniczny przygotowania i zapisu danych w systemie wyliczania, format i tryb ich przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;

4)   sposób oznaczenia środków gwarantowanych, których dotyczy postępowanie w sprawach określonych w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 3) );

5)   tryb i sposób weryfikacji prawidłowości danych zawartych w systemie wyliczania.

§ 2. 1. Minimalne wymogi, jakie powinien spełniać system wyliczania, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Szczegółowy zakres i strukturę danych zawartych w systemie wyliczania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Kwoty wykazywane zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia są wyrażane w złotych.

§ 3. 1. Dane przygotowane w systemie wyliczania powinny być zapisywane w dokumencie elektronicznym w formacie XML w wersji 1.0. Kodowanie pliku powinno być dokonane w standardzie UTF-8.

2. Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 1, powinien być zgodny ze schematem XSD, zgodnym z rekomendacją W3C: XML Schema 1.1, który Bankowy Fundusz Gwarancyjny udostępni spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855, z późn. zm. 4) ), zwanej dalej „kasą”, w wersji elektronicznej w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 3.

3. Wartości danych słownikowych oraz ich aktualizację Bankowy Fundusz Gwarancyjny udostępnia w wersji elektronicznej w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 3.

§ 4. 1. Dokumenty elektroniczne zawierające dane przygotowane w systemie wyliczania powinny być opatrzone podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), przez osoby uprawnione do reprezentowania kasy.

2. Podpisy osób uprawnionych, o których mowa w ust. 1, stanowią również potwierdzenie rzetelności i prawidłowości przekazywanych danych.

3. W celu przekazywania dokumentów elektronicznych Bankowy Fundusz Gwarancyjny udostępni w sieci Internet aplikację, zwaną dalej „portalem internetowym”, umożliwiającą ich przesyłanie kanałem wykorzystującym protokół SSL.

4. Kasa zgłasza do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dane osób uprawnionych do reprezentowania kasy, wyposażonych w kwalifikowane certyfikaty, oraz osób obsługujących komunikację z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, wyposażonych w certyfikaty do uwierzytelnienia użytkownika w systemach teleinformatycznych.

5. Dokumenty elektroniczne, przed wysłaniem, powinny zostać skompresowane do formatu archiwum RAR lub ZIP oraz zaszyfrowane udostępnionym w tym celu kluczem publicznym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

§ 5. 1. Dane zawarte w systemie wyliczania są przekazywane do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie określonym w żądaniu, o którym mowa w art. 38zo ust. 1 ustawy.

2. Przekazywanie danych następuje za pośrednictwem portalu internetowego, na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Bankowym Funduszem Gwarancyjnym a kasą.

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dane mogą być przekazywane na informatycznym nośniku danych jednokrotnego zapisu.

§ 6. 1. Weryfikacja danych przekazywanych Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w ramach kontroli, o której mowa w art. 38zo ust. 1 ustawy, jest przeprowadzana w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje dokonywaną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ocenę poprawności i kompletności danych niezbędnych do identyfikacji deponentów i należnych im kwot środków gwarantowanych.

3. Kasa niezwłocznie udziela Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu wyjaśnień na temat przekazanych danych.

4. Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje niezwłocznie kasie pisemną informację o wynikach przeprowadzonej weryfikacji danych.

§ 7. Weryfikacja danych w ramach kontroli, o której mowa w art. 38zn ust. 3 ustawy, jest przeprowadzana w siedzibie kasy i obejmuje w szczególności sprawdzenie poprawności:

1)   danych zawartych w systemie wyliczania na podstawie dokumentów źródłowych znajdujących się w posiadaniu kasy;

2)   stosowania przez kasę definicji deponenta i środków gwarantowanych, określonych w rozdziale 4c ustawy.

§ 8. 1. Z przeprowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny weryfikacji, o której mowa w § 7, jest sporządzany protokół.

2. Protokół powinien zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania kasy w terminie 7 dni od dnia przedstawienia go do podpisu.

§ 9. Kasa w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 6 ust. 4, albo od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 8 ust. 1, informuje w formie pisemnej Bankowy Fundusz Gwarancyjny o podjętych działaniach mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2013 r. (poz. 1198)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1176, z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 134, poz. 781, z 2012 r. poz. 596 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 613 i 1012.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 611 oraz z 2013 r. poz. 849, 905 i 1036.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1166 oraz z 2013 r. poz. 613 i 1036.