ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 259, poz. 1769 oraz z 2012 r. poz. 18 i 387) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

„14) przesyłane przez podatników, będących osobami fizycznymi, następujące deklaracje dla podatku od towarów i usług:

a) (VAT-7),

b) (VAT-7K),

c) (VAT-7D);

15) przesyłana przez podatnika, będącego osobą fizyczną, deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3).”;

2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) Podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań, o których mowa w pkt 1-12 oraz pkt 14 i 15 załącznika nr 3 do rozporządzenia, jest oparty na zestawie następujących cech informacyjnych podatnika składającego deklarację lub podanie:

a) identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL,

b) imię (pierwsze),

c) nazwisko,

d) data urodzenia,

e) kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje lub podania, o których mowa w pkt 1-12 oraz pkt 14 i 15 załącznika nr 3 do rozporządzenia, o której mowa w pkt 2, albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje lub podania, o których mowa w pkt 1-12 oraz pkt 14 i 15 załącznika nr 3 do rozporządzenia, nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku wymienionych w pkt 2.

2) Za kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje lub podania, o których mowa w pkt 1-12 oraz pkt 14 i 15 załącznika nr 3 do rozporządzenia, uważa się kwotę z:

a) poz. 43 z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2010 (PIT-28),

b) poz. 84 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010 (PIT-36) albo kwotę z poz. 127, jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2010 występuje jako małżonek,

c) poz. 24 lub poz. 29 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010 (PIT-36L),

d) poz. 62 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010 (PIT 37) albo kwotę z poz. 89, jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2010 występuje jako małżonek,

e) poz. 25 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010 (PIT 38),

f) poz. 21 z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2010 (PIT 39),

g) poz. 64 z rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym 2010 (PIT-40),

h) poz. 33 z rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy 2010 (PIT-40A).”;

3) tytuł załącznika nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„STRUKTURA LOGICZNA PODPISU ELEKTRONICZNEGO NIEWERYFIKOWANEGO ZA POMOCĄ WAŻNEGO KWALIFIKOWANEGO CERTYFIKATU, KTÓRYM SĄ OPATRYWANE DEKLARACJE I PODANIA, O KTÓRYCH MOWA W PKT 1-12 ORAZ PKT 14 I 15 ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO ROZPORZĄDZENIA”.

§ 2. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się również do deklaracji:

1) dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010 r.;

2) w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) składanych po dniu 31 grudnia 2011 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).