ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury (Dz. U. Nr 97, poz. 972) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 uchyla się pkt 3;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. c Wspólnotowego Kodeksu Celnego, nie stosuje się przy objęciu procedurą wywozu, uszlachetniania biernego oraz przeznaczeniem celnym powrotnego wywozu towarów:

1) które wymagają oznaczenia znakami akcyzy;

2) co do których złożono wniosek o refundację eksportową;

3) objętych załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeśli ich wywóz jest uzależniony od przedstawienia pozwolenia;

4) które są towarami strategicznymi.”;

3) w § 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) objęte załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeśli ich przywóz jest uzależniony od przedstawienia pozwolenia;”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. c Wspólnotowego Kodeksu Celnego, nie stosuje się przy objęciu procedurą dopuszczenia do obrotu, uszlachetniania czynnego, przetwarzania pod kontrolą celną, odprawy czasowej towarów, które:

1) są wyrobami akcyzowymi, dla których została określona stawka podatku akcyzowego, z wyłączeniem:

a) nowych samochodów osobowych dostarczanych bezpośrednio od producenta,

b) towarów transportowanych rurociągami, gazociągami i liniami energetycznymi;

2) są towarami strategicznymi;

3) są objęte karnetem ATA;

4) są objęte załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeśli ich przywóz jest uzależniony od przedstawienia pozwolenia;

5) są przywożone w ramach kontyngentu taryfowego wykorzystywanego zgodnie z porządkiem chronologicznym przyjmowania zgłoszeń celnych;

6) korzystają ze zwolnienia z należności celnych przywozowych na podstawie art. 2–26, art. 32–38, art. 51, art. 52 ust. 2 tiret drugie, art. 53, art. 59a, art. 60 ust. 2 tiret drugie, art. 62 lit. a, art. 63a–63c, art. 65–69, art. 71–72, art. 79 ust. 1 rozporządzenia nr 918/83/EWG z dnia 28 marca 1983 r. dotyczącego ustanowienia wspólnotowego systemu zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.04.1983), ostatnio zmienionego aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003);

7) korzystają ze zwolnienia z należności celnych przywozowych na podstawie art. 37, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).