ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dysponent części 77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa sporządza:

1) miesięczne sprawozdanie łączne na podstawie:

a) sprawozdań organów podatkowych,

b) sprawozdania z wykonania udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

c) danych wynikających z ewidencji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa,

d) danych wynikających z ewidencji środków niewykorzystanych w terminie na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa;

2) roczne sprawozdanie łączne, na podstawie sprawozdań i danych wymienionych w pkt 1, uwzględniając korektę wynikającą z zamknięcia rachunków budżetu państwa.”;

2) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Uprawnienie jednostek samorządu terytorialnego do przekazywania sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej nie dotyczy sprawozdania Rb-PDR”;

3) w § 20:

a) w ust. 4 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) urzędów skarbowych i izb celnych — według stanu na dzień 26 stycznia.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli dzień, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest dniem wolnym od pracy, potwierdzenia faktu uzgodnienia sprawozdań dokonuje się według stanu na koniec pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.”,

c) uchyla się ust. 6;

4) w załączniku nr 10 do rozporządzenia w części DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Rb-27ZZ w tabeli B tytuł kolumny 4 otrzymuje brzmienie:

„nadpłaty (z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)”;

5) w załączniku nr 16 do rozporządzenia w tabeli drugiej tytuł kolumny 10 otrzymuje brzmienie: „Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 191 ust. 1a i 2 ustawy o finansach publicznych)”;

6) w załączniku nr 28 do rozporządzenia tabela pierwsza otrzymuje brzmienie:


MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych

w roku.....................

Adresat
Numer identyfikacyjny REGON Symbol terytorialny jednostki samorządu terytorialnego wg GUS
Typ jednostki WOJ. POWIAT GMINA TYP GMINY Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję7) w załączniku nr 30 do rozporządzenia w tabeli w Części A Ip. VII. DANE UZUPEŁNIAJĄCE otrzymuje brzmienie:


VII. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Nakłady na budowę, ulepszanie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych                                
2. Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
3. Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
4. Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

8) w załączniku nr 33 do rozporządzenia:

a) w § 1 w ust. 1:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w wierszu 13 — stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym dochodów z wyszczególnieniem: dochodów państwowych jednostek budżetowych (wiersz 14) oraz pozostałych wpływów niewykazanych w sprawozdaniu Rb-27 (wiersz 15);”,

— pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) w wierszu 44 wykazuje się środki niewykorzystane, które zostały przekazane na dochody budżetu państwa, zgodnie z art. 157 ust. 9 ustawy o finansach publicznych;”,

b) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w wierszu 13 — stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym do gromadzenia dochodów z podatku akcyzowego z wyszczególnieniem: dochodów z tytułu podatku akcyzowego (wiersz 14) oraz pozostałych wpływów niewykazanych w sprawozdaniu Rb-27 organu podatkowego (wiersz 15);”,

c) w § 5 w ust. 1:

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w wierszu 13 — stan środków na rachunku bieżącym dochodów izby celnej z wyszczególnieniem: dochodów państwowej jednostki budżetowej (wiersz 14), dochodów z tytułu podatku VAT od importu (wiersz 14a), pozostałych wpływów niewykazanych w sprawozdaniu Rb-27 i niewskazanych w wierszu 16 i 17 sprawozdania Rb-23 B (wiersz 15), podatków pobranych, a nieprzekazanych do urzędu skarbowego i niewykazanych w sprawozdaniu Rb-27 (wiersz 16), oraz dochodów z podatku akcyzowego nieprzekazanych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunek dla gromadzenia akcyzy (wiersz 17);”,

— pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) w wierszu 44 wykazuje się środki niewykorzystane, które zostały przekazane na dochody budżetu państwa, zgodnie z art. 157 ust. 9 ustawy o finansach publicznych;”,

d) w § 9 uchyla się ust. 6,

e) uchyla się § 13,

f) w § 25 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. W przypadku gdy dysponent funduszu nie realizuje bezpośrednio zadań wynikających z ustawy powołującej fundusz, w sprawozdaniu w kolumnie „Wykonanie” wykazuje się faktycznie poniesione ostateczne wydatki na realizację zadań wskazanych w ustawie powołującej fundusz, po wyeliminowaniu wewnętrznych przelewów redystrybucyjnych.”,

g) w § 26 w ust. 2 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

„18) S — dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów.”,

h) w § 27 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy w ustawie budżetowej wydatki funduszu są planowane jako przelewy redystrybucyjne, w sprawozdaniu w kolumnie „Wykonanie” wykazuje się faktycznie poniesione ostateczne wydatki na realizację zadań wskazanych w ustawie powołującej fundusz, po wyeliminowaniu wewnętrznych przelewów redystrybucyjnych.”,

i) w § 29 w ust. 5 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi ani kierowniczymi stanowiskami w służbie zagranicznej.”,

j) w § 30 w ust. 1:

— w pkt 7 dodaje się lit. p w brzmieniu:

„p) 16 — osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi ani kierowniczymi stanowiskami w służbie zagranicznej;”,

— pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11) w kolumnach 12 i 13 — wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia i dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody i zapomogi, o których mowa w art. 73 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602), oraz uposażenia i nagrody roczne funkcjonariuszy, a także nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Policji, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 158, poz. 1122) (§ 401—405 oraz § 406 dla funkcjonariuszy Służby Celnej, a dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Policji tylko w zakresie dotyczącym nagród i zapomóg i § 407 klasyfikacji budżetowej) ustalone dla jednostki sprawozdawczej w ramach wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na dany rok, tj. plan po zmianach wprowadzonych na podstawie obowiązujących przepisów przez dysponentów środków budżetowych; w kolumnie „Plan po zmianach”:

a) w państwowych jednostkach budżetowych dane liczbowe powinny obejmować wynagrodzenia wynikające z załącznika do ustawy budżetowej „Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych”

— w sprawozdaniu dysponenta części budżetowej, a w przypadku sprawozdań jednostek podległych — kwoty wynagrodzeń określone przez dysponenta części budżetowej, powiększone o:

— wynagrodzenia przyznane z rezerwy na zmiany organizacyjne i nowe zadania na podstawie uchwał Rady Ministrów,

— wynagrodzenia na podstawie decyzji Ministra Finansów w związku z rozdysponowaniem rezerw celowych,

— nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Policji.

Plan po zmianach powinien również uwzględniać zmiany wprowadzone na podstawie art. 148 i 149 ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie art. 10a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

b) w państwowych zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych państwowych jednostek budżetowych nie uwzględnia się wypłat wynagrodzeń, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń (Dz. U. Nr 239, poz. 2012 oraz z 2006 r. Nr 32, poz. 221);

12) w kolumnach 14—16 — wykazuje się wykonanie wynagrodzeń osobowych (w tym także nagród motywacyjnych wypłacanych z funduszy motywacyjnych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uposażeń oraz nagród i zapomóg żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 73 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, dodatkowego uposażenia rocznego żołnierzy zawodowych oraz uposażeń i nagród rocznych funkcjonariuszy, a także nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Policji, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (§ 401—405 oraz § 406 dla funkcjonariuszy Służby Celnej, a dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Policji tylko w zakresie dotyczącym nagród i zapomóg, § 407 i § 419 klasyfikacji budżetowej) od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (nie uwzględnia się wypłat wynagrodzeń finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy).”,

k) w § 35 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Dopuszcza się, aby w przypadkach, gdy prawidłowo sporządzony plan finansowy placówki zawiera pozycje, które nie są wyszczególnione w załącznikach nr 8 i 13 do rozporządzenia, dysponent główny wprowadził do formularzy sprawozdań Rb-27PL i Rb-28PL dodatkowe pozycje klasyfikacji budżetowej.”,

l) w § 40 w ust. 2 w pkt 3 w lit. g objaśnienie pod tabelą otrzymuje brzmienie: „poz. K150 i P150 wypełnia się tylko raz dla danego źródła dochodów własnych, wpisując w pola DZ i ROZ cyfrę 0, a w pola KW1, KW2 łączną kwotę dla danego źródła dochodów”;

9) w załączniku nr 34 do rozporządzenia:

a) w § 8 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w kolumnie „Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego” wykazuje się wydatki, których wykaz organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki, o których mowa w art. 191 ust. 1a ustawy o finansach publicznych; kolumnę tę wypełnia się tylko w sprawozdaniu rocznym.”,

b) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. 1. W części sprawozdania Rb-Z dotyczącej uzupełniających danych o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem), nie wykazuje się zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych.

2. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania, wynikającego z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem), przyjmuje się wartość zobowiązań pomniejszoną o kwoty spłacone do końca danego okresu sprawozdawczego.”;

10) w załączniku nr 35 do rozporządzenia:

a) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Jednostka sporządzająca sprawozdanie wykazuje wydatki na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych), funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej oraz jednostek nadzorowanych (np. w przypadku jednostek samorządu terytorialnego — samorządowych instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej utworzonych na podstawie odrębnych ustaw) — po wyeliminowaniu przepływów wewnętrznych i wewnątrzsektorowych.”,

b) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Jednostki obowiązane do sporządzania sprawozdań przekazują je, w formie dokumentu i w formie elektronicznej, do Ministerstwa Finansów — Departamentu Finansowania Regionów i Rolnictwa — w terminie do dnia 30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego. Sprawozdanie Rb-WS w formie elektronicznej powinno być bezwzględnie sporządzone na obowiązującym formularzu zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mofnet.gov.pl) w zakładce Budżet państwa -> Klasyfikacja wydatków strukturalnych.

2. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych), samorządowe fundusze celowe nieposiadające osobowości prawnej oraz jednostki nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego:

samorządowe instytucje kultury i samodzielne zakłady opieki zdrowotnej utworzone na podstawie odrębnych ustaw przekazują sprawozdania jednostkowe właściwej jednostce samorządu terytorialnego — w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

3. Sprawozdanie w formie elektronicznej należy przekazać do Ministerstwa Finansów (adres email umieszczony na stronie internetowej MF) z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów.”,

c) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. 1. Jednostka sporządzająca sprawozdanie Rb-WS w polu „Typ jednostki” powinna wpisać kod:

1) ST — dla jednostek samorządu terytorialnego;

2) PS — dla pozostałych jednostek sprawozdawczych.

2. Jednostka sporządzająca sprawozdanie obowiązana jest do nadania plikowi sprawozdania przekazywanego elektronicznie nazwy zgodnej z Krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, prowadzonym przez Prezesa GUS, noszącym skróconą nazwę TERYT — przy wykorzystaniu symboli numerycznych, według poniższego wzoru:

1) jednostki samorządu terytorialnego:

STwwppggt, gdzie:

ST — oznacza stałą dla jst,

ww — oznacza 2-znakowy kod województwa,

pp — oznacza 2-znakowy kod miast na prawach powiatu oraz powiatów (dla urzędów marszałkowskich = 00),

gg — oznacza 2-znakowy kod gmin (dla urzędów marszałkowskich, miast na prawach powiatu, powiatów = 00),

t — oznacza 1-znakowy kod typu gminy (dla urzędów marszałkowskich, miast na prawach powiatu, powiatów = 0);

2) pozostałe jednostki sprawozdawcze:

PSrrrrrrrrr, gdzie:

PS     — oznacza stałą dla pozostałych jednostek sprawozdawczych,

rrrrrrrrr — oznacza 9-znakowy kod REGON jednostki.”,

d) uchyla się § 11;

11) w załączniku nr 37 do rozporządzenia:

a) część A. Sprawozdania miesięczne otrzymuje brzmienie:


A. Sprawozdania miesięczne

1) Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków Dudżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu Daństwa 10 dni
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci główni środków budżetu państwa 15 dni
- dysponenci główni środków budżetu państwa (z wyjątkiem dysponenta części 77) - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 20 dni
- dysponent części 77 - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 28 dni

2) Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa

- urzędy skarbowe - izby skarbowe 12 dni
- izby skarbowe - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 18 dni

3) Rb-27 w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- Ministerstwo Finansów -Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 18 dni

4) Rb-23A, Rb-23B, Rb-27

- izby celne - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 12 dni

5) Rb-27 (z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa)

- urzędy skarbowe - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 16 dni

6) Rb-23PRF

- kierownicy państwowych jednostek budżetowych - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 20 dni - Instytucja Zarządzająca Programem

- właściwy dysponent główny

- kierownicy agencji - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 20 dni - Instytucja Zarządzająca Programem

7) Rb-28PRF

- kierownicy państwowych jednostek budżetowych - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 20 dni - Instytucja Zarządzająca Programem

- właściwy dysponent główny

- kierownicy agencji - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 20 dni - Instytucja Zarządzająca Programem

b) część D. Sprawozdania roczne otrzymuje brzmienie:


D. Sprawozdania roczne

1) Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa 31 stycznia
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci główni środków budżetu państwa 8 lutego
- dysponenci główni środków budżetu państwa (z wyjątkiem dysponenta części 77) - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 20 lutego NIK/ delegatura NIK
- dysponent części 77 - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 2 marca NIK/ delegatura NIK

2) Rb-23PL

- dysponenci główni środków budżetu państwa - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 28 lutego NIK/ delegatura NIK

3) Rb-23PRF

- kierownicy państwowych jednostek budżetowych - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 20 stycznia - Instytucja Zarządzająca Programem — właściwy dysponent główny
- kierownicy agencji - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 20 stycznia - Instytucja Zarządzająca Programem

4) Rb-28PRF

- kierownicy państwowych jednostek budżetowych - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 20 stycznia - Instytucja Zarządzająca Programem — właściwy dysponent główny
- kierownicy agencji - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 20 stycznia - Instytucja Zarządzająca Programem

5) Rb-24, Rb-27

- urzędy skarbowe - izby skarbowe 4 lutego
- izby skarbowe - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 18 lutego

6) Rb-23A, Rb-23B, Rb-27

- izby celne - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 8 lutego

7) Rb-27 (z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa)

- urzędy skarbowe - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 14 lutego
8) Rb-27 (z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) - Ministerstwo Finansów -Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zarządy jednostek samorządu terytorialnego 20 lutego
- Ministerstwo Finansów -Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 20 lutego

9) Rb-30

- kierownicy państwowych zakładów budżetowych - dysponenci główni środków budżetu państwa 31 stycznia
- dysponenci główni środków budżetu państwa - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 24 lutego NIK/ delegatura NIK
10)Rb-31 - kierownicy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych - kierownicy jednostek budżetowych, przy których gospodarstwa zostały utworzone 31 stycznia
- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa 6 lutego
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci główni środków budżetu państwa 12 lutego
- dysponenci główni środków budżetu państwa - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 24 lutego NIK/ delegatura NIK
11)Rb-33 - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej) - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 15 marca NIK/ delegatura NIK

12) Rb-40

- dysponenci państwowych funduszy celowych (posiadających osobowość prawną) - ministrowie nadzorujący państwowe fundusze celowe 30 marca
- ministrowie nadzorujący państwowe fundusze celowe (posiadające osobowość prawną) - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 5 kwietnia NIK/ delegatura NIK
- dysponenci państwowych Funduszy celowych (nieposiadających osobowości

prawnej)

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 30 marca NIK/ delegatura NIK
13)Rb-FM - dysponenci środków funduszy motywacyjnych - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa 28 lutego
- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia - dysponenci główni środków budżetu państwa 5 marca
- dysponenci główni środków budżetu państwa - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 15 marca NIK/ delegatura NIK

14) Rb-ZUS

- Prezes ZUS - Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa 5 kwietnia NIK/ delegatura NIK

12) użyte w rozporządzeniu w różnych przypadkach wyrazy „państwowe szkoły wyższe” oraz „szkoły wyższe” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „uczelnie publiczne”.

§ 2. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za styczeń 2007 r. Sprawozdania miesięczne za grudzień 2006 r. i roczne za rok 2006 sporządza się na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.