ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie opłat za zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz za dokonanie wpisów do rejestrów prowadzonych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd

Na podstawie art. 236 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłat za:

a) zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, zwanej dalej „ustawą”,

b) dokonanie wpisu do prowadzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd rejestru funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwanego dalej „EEA”, oraz rejestru funduszy otwartych z siedzibą w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zwanej dalej „OECD”, innym niż państwo członkowskie i państwo należące do EEA;

2) szczegółowy sposób ustalania oraz warunki i terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Udzielanie zezwoleń na podstawie przepisów ustawy podlega następującym opłatom:

1) za zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego – równowartość w złotych 4 000 euro, a w przypadku zezwolenia na utworzenie:

a) funduszu z wydzielonymi subfunduszami – równowartość w złotych 4 500 euro,

b) funduszu powiązanego – równowartość w złotych 2 000 euro;

2) za zezwolenie na zmianę statutu funduszu inwestycyjnego – równowartość w złotych 300 euro;

3) za zezwolenie na zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa za pośrednictwem podmiotu innego niż podmiot prowadzący działalność maklerską – równowartość w złotych 2 000 euro;

4) za zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych – równowartość w złotych 4 500 euro;

5) za zezwolenie na doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi – równowartość w złotych 2 000 euro;

6) za zezwolenie na zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie – równowartość w złotych 2 500 euro;

7) za zezwolenie na zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych – równowartość w złotych 4 000 euro;

8) za zezwolenie na pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych – równowartość w złotych 2 000 euro;

9) za zezwolenie na pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych – równowartość w złotych 1 500 euro;

10) za zezwolenie na zawarcie umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności z podmiotem innym niż bank krajowy – równowartość w złotych 2 000 euro;

11) za zezwolenie na przekształcenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, zarządzanych przez to samo towarzystwo, w jeden fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami – równowartość w złotych 4 500 euro.

2. Suma opłat za zezwolenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 6 i 8, nie może przekroczyć 4 500 euro.

§ 3. Udzielenie zgody w przypadkach przewidzianych w ustawie podlega następującym opłatom:

1) za udzielenie zgody na powołanie członka zarządu lub prezesa zarządu towarzystwa – równowartość w złotych 150 euro;

2) za udzielenie zgody na zmianę depozytariusza – równowartość w złotych 2 000 euro;

3) za udzielenie zgody na dokonywanie przez fundusz inwestycyjny czynności prawnych, o których mowa w art. 93 ust. 2 ustawy – równowartość w złotych 2 000 euro;

4) za udzielenie zgody na lokowanie aktywów funduszu w depozyty w bankach zagranicznych – równowartość w złotych 2 000 euro;

5) za udzielenie zgody na zawarcie przez fundusz inwestycyjny umów, o których mowa w art. 107 ust. 2 ustawy – równowartość w złotych 2 000 euro.

§ 4. Dokonanie wpisu do rejestru w przypadkach przewidzianych w ustawie podlega następującym opłatom:

1) za dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 263 ustawy:

a) funduszu zagranicznego – równowartość w złotych 4 000 euro,

b) funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami – równowartość w złotych 4 500 euro,

c) funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do EEA – równowartość w złotych 4 000 euro,

d) funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w państwie należącym do EEA – równowartość w złotych 4 500 euro;

2) za dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 278 ustawy:

a) funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA – równowartość w złotych 4 000 euro,

b) funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA – równowartość w złotych 4 500 euro.

§ 5. 1. Wysokość opłat, o których mowa w § 2–4, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień wydania decyzji udzielającej zezwolenia albo zgody, albo w dniu dokonania wpisu do rejestru.

2. Opłaty, o których mowa w § 2–4, uiszcza się na rachunek bieżący – subkonto dochodów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 1, albo dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru.

§ 6. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do opłat, o których mowa w § 2 i 3, należnych w związku z wydaniem decyzji udzielającej zezwolenia lub zgody przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jeżeli doręczenie decyzji nastąpiło po tym dniu.

2. Do opłat należnych w związku z doręczeniem decyzji udzielającej zezwolenia lub zgody przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości, szczegółowego sposobu ustalania oraz warunków i terminów uiszczania opłat za zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Dz. U. Nr 208, poz. 1764).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).