ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych

Na podstawie art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych (Dz. U. Nr 87, poz. 559) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Awans na stanowisko służbowe, zwany dalej „awansem”, może nastąpić:

1) w ramach tej samej kategorii stanowisk służbowych;

2) przez zmianę kategorii stanowisk służbowych.

2. Awans, z wyłączeniem awansu na stanowisko służbowe należące do kategorii stanowisk kierowniczych, następuje na bezpośrednio wyższe stanowisko służbowe.

3. Awans, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może nastąpić po uzyskaniu powyżej 2,5 punktu ze średniej arytmetycznej z ocen cząstkowych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej „średnią ocen”, w ostatniej ocenie okresowej lub opinii służbowej albo pozytywnej opinii okresowej w służbie przygotowawczej oraz po odbyciu służby przez okres co najmniej roku na dotychczas zajmowanym stanowisku służbowym.

4. Awans, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić po uzyskaniu powyżej 2,5 punktu ze średniej ocen w ostatniej ocenie okresowej lub opinii służbowej oraz po odbyciu służby przez okres co najmniej dwóch lat na zajmowanym stanowisku służbowym:

1) starszego specjalisty Służby Celnej — w przypadku awansu z kategorii stanowisk specjalistycznych do kategorii stanowisk eksperckich albo do kategorii stanowisk kierowniczych na stanowisko służbowe dowódcy jednostki pływającej albo kierownika zmiany;

2) nie niższym niż stanowisko młodszego eksperta Służby Celnej — w przypadku awansu z kategorii stanowisk eksperckich do kategorii stanowisk kierowniczych na stanowisko służbowe dowódcy jednostki pływającej, kierownika zmiany, kierownika referatu, zastępcy kierownika oddziału celnego, kierownika oddziału celnego oraz zastępcy naczelnika wydziału;

3) nie niższym niż stanowisko eksperta Służby Celnej — w przypadku awansu z kategorii stanowisk eksperckich do kategorii stanowisk kierowniczych.

5. W przypadku funkcjonariuszy, o których mowa w art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, których uposażenie zasadnicze odpowiada wysokości lub jest wyższe od uposażenia na stanowisku służbowym, na które prowadzona jest rekrutacja, awans na to stanowisko służbowe może nastąpić również w przypadku, gdy nie jest ono stanowiskiem bezpośrednio wyższym od zajmowanego stanowiska służbowego, po uzyskaniu powyżej 2,5 punktu ze średniej ocen w ostatniej ocenie okresowej lub opinii służbowej oraz po odbyciu służby na dotychczas zajmowanym stanowisku służbowym przez okres co najmniej:

1) roku — w przypadku awansu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) dwóch lat — w przypadku awansu z kategorii stanowisk specjalistycznych do kategorii stanowisk eksperckich.”;

2) w § 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ogłoszenie o rekrutacji określa:

1) stanowisko służbowe, na które jest prowadzona rekrutacja, oraz wysokość uposażenia zasadniczego;

2) zakres zadań wykonywanych na stanowisku służbowym, na które jest prowadzona rekrutacja;

3) wymagane kwalifikacje;

4) stanowisko służbowe, z którego można przystąpić do rekrutacji, oraz wymagany okres służby na tym stanowisku;

5) termin i miejsce złożenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku gdy w wyniku rekrutacji kierownik urzędu nie dokona awansu, ogłasza rekrutację, kierując ogłoszenie do funkcjonariuszy spełniających warunki, o których mowa w § 4 ust. 3 albo 4, pełniących służbę na stanowiskach bezpośrednio niższych od stanowiska, o którym mowa w ust. 2 pkt 4. Przepisy ust. 2—5 stosuje się odpowiednio.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Jeżeli w wyniku rekrutacji, o której mowa w § 5 ust. 6, kierownik urzędu nie dokona awansu, występuje z wnioskiem do Szefa Służby Celnej o wyrażenie zgody na skierowanie ogłoszenia o rekrutacji do funkcjonariuszy spełniających warunki, o których mowa w § 4 ust. 3 albo 4, pełniących służbę w innych jednostkach organizacyjnych Służby Celnej. Przepisy § 5 ust. 2—5 stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli w wyniku rekrutacji, o której mowa w ust. 1, kierownik urzędu nie dokona awansu, może skierować ogłoszenie o rekrutacji do funkcjonariuszy spełniających warunki, o których mowa w § 4 ust. 3 albo 4, pełniących służbę w podległym mu urzędzie na stanowiskach bezpośrednio niższych niż określone w § 5 ust. 6. Przepisy § 5 ust. 2—5 stosuje się odpowiednio.”;

4) w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku uzyskania najwyższej liczby punktów przez co najmniej dwóch funkcjonariuszy z:

1) rozmowy kwalifikacyjnej — o awansie decyduje suma punktów uzyskanych odpowiednio z oceny kompetencji kierowniczych albo analitycznych;

2) rozmowy kwalifikacyjnej i oceny kompetencji kierowniczych albo analitycznych — o awansie decyduje kierownik urzędu, mając na uwadze dotychczasowy przebieg służby funkcjonariusza i ostatnią ocenę okresową.”;

5) w § 8 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) przeniesienie, na wniosek funkcjonariusza albo z urzędu, na równorzędne stanowisko służbowe w ramach danej jednostki organizacyjnej Służby Celnej.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. W przypadku zmiany, o której mowa w § 8 pkt 2, funkcjonariuszowi wyznacza się stanowisko służbowe nie niższe niż zajmowane przed awansem na stanowisko z kategorii stanowisk kierowniczych.

2. W przypadku gdy funkcjonariusz przed awansem zajmował stanowisko służbowe niewymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, funkcjonariuszowi wyznacza się stanowisko służbowe nie niższe niż stanowisko służbowe:

1) starszego eksperta Służby Celnej — w przypadku odwołania ze stanowiska służbowego Szefa Służby Celnej, zastępcy Szefa Służby Celnej, dyrektora departamentu albo zastępcy dyrektora departamentu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dyrektora izby celnej, zastępcy dyrektora izby celnej, naczelnika urzędu celnego albo zastępcy naczelnika urzędu celnego;

2) młodszego eksperta Służby Celnej — w przypadku odwołania ze stanowiska służbowego kierownika referatu, zastępcy kierownika oddziału celnego, kierownika oddziału celnego albo zastępcy naczelnika wydziału;

3) starszego specjalisty Służby Celnej — w przypadku odwołania ze stanowiska służbowego dowódcy jednostki pływającej albo kierownika zmiany;

4) eksperta Służby Celnej — w innych przypadkach niż określone w pkt 1–3.”;

7) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. W przypadku funkcjonariuszy celnych, o których mowa w art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, oraz członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej przed dniem wejścia w życie tej ustawy, których dotychczasowy stosunek pracy przekształcił się, na mocy art. 99 tej ustawy, w stosunek służbowy na podstawie aktu mianowania, w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2012 r.:

1) awans określony w § 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

2) zmiana na stanowisku służbowym określona w § 8 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1

— może nastąpić bez spełnienia warunku w zakresie okresów służby.

§ 3. Do rekrutacji rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016.