ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28 ust. 9, art. 41 ust. 16, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1, art. 99 ust. 15, art. 106 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 7c dodaje się § 7d w brzmieniu:

„§ 7d. 1. Obniżoną do wysokości O % stawkę podatku stosuje się również do dostawy:

1) towarów w składzie celnym, wprowadzonych do składu celnego z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju;

2) towarów objętych procedurą składu celnego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

1) dostawy towarów dokonuje się dla podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy;

2) towary znajdują się pod dozorem celnym i są ujęte w ewidencji towarowej, prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami;

3) towary, inne niż objęte procedurą składu celnego, nie są w wyniku tej dostawy lub po dokonaniu tej dostawy, wyprowadzane ze składu celnego.”;

2) po § 11a dodaje się § 11b w brzmieniu:

„§ 11b. 1. Zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wprowadzanych do składu celnego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

1) towary przeznaczone są do odprzedaży w składzie celnym podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy;

2) towary znajdują się pod dozorem celnym i zostały ujęte w ewidencji towarowej, prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami;

3) podatnik złoży najpóźniej w terminie określonym do złożenia deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, do których ma zastosowanie ust. 1, informację o skorzystaniu ze zwolnienia od podatku; informacja powinna określać wartość towarów objętych tym zwolnieniem.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej —finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 145, poz. 1541, Nr 224, poz. 2277 i Nr 273, poz. 2705 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 150, Nr 95, poz. 797 i Nr 193, poz. 1617.