ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych przez:

1)   banki krajowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm. 3) ) oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450), z tytułu:

a)   wypłaconej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarancji, o której mowa w art. 20g ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm. 4) ),

b)   udzielonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dotacji, o której mowa w art. 20g ust. 2 pkt 4 ustawy wymienionej w lit. a;

2)   spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe z tytułu udzielonej przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową bezzwrotnej pomocy finansowej ze środków funduszu stabilizacyjnego, o którym mowa w art. 42 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

§ 2. 1. Zaniechanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z zatwierdzonym przez Komisję Europejską programem pomocowym.

2. Podmiot, który zamierza skorzystać z zaniechania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest obowiązany przedłożyć właściwemu urzędowi informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm. 5) ).

§ 3. 1. Zaniechanie, o którym mowa w § 1 pkt 2, stanowi pomoc de minimis udzielaną na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

2. Całkowita kwota zaniechania, o którym mowa w § 1 pkt 2, nie może przekroczyć, wraz z wszelką inną pomocą de minimis, kwoty stanowiącej równowartość w złotych 200 000 euro w okresie trzech lat podatkowych.

3. Podmiot, który zamierza skorzystać z zaniechania, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest obowiązany przedłożyć właściwemu urzędowi informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 4. Zaniechanie, o którym mowa w § 1:

1)   pkt 1 lit. a — ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.;

2)   pkt 1 lit. b — ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;

3)   pkt 2 — ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289 oraz z 2014 r. poz. 183.

3)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2012 r. poz. 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 777,1036, 1289 i 1567.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1176, z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 134, poz. 781, z 2012 r. poz. 596 i 1166 oraz z 2013 r. poz. 613 i 1012.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.