ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727 1149 oraz z 2014 r. poz. 768) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się skład wolnocłowy na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

2. Szczegółowy opis granic i obszar składu wolnocłowego określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Zarządzającym składem wolnocłowym na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica ustanawia się Port Lotniczy Poznań-Ławica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2) .

1)   Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 kwietnia 2009 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica (Dz. U. poz. 1230), które weszło w życie z dniem 6 listopada 2013 r.