ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zwanego dalej „dokumentem dostawy”, oraz podmioty, które go wystawiają;

2) szczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie i sposób jej prowadzenia;

3) wykaz, ilość oraz warunki stosowania środków skażających alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, służący do stosowania zwolnień od akcyzy.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ewidencja — ewidencję wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;

2) podmiot prowadzący ewidencję — podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego handlowca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;

3) wyroby zwolnione — wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 4 ustawy wymienionej w pkt 1.

§ 3. 1. Dokument dostawy jest wystawiany przez:

1) podmiot prowadzący skład podatkowy — w przypadku dostarczania wyrobów zwolnionych z jego składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego;

2) podmiot pośredniczący — w przypadku importu przez niego wyrobów zwolnionych oraz w przypadku dostarczania od niego wyrobów zwolnionych do podmiotu zużywającego;

3) zarejestrowanego handlowca —w przypadku dostarczania od niego wyrobów zwolnionych nabytych wewnątrzwspólnotowo do podmiotu zużywającego;

4) podmiot zużywający — w przypadku importu przez niego wyrobów zwolnionych.

2. Dokument dostawy jest wystawiany w trzech egzemplarzach, z których:

1) jeden jest przeznaczony dla podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego, któremu dostarczono wyroby zwolnione;

2) drugi jest dołączany do przemieszczanych wyrobów zwolnionych i po potwierdzeniu ich odbioru przez podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający jest niezwłocznie zwracany podmiotowi, który wystawił dokument dostawy;

3) trzeci jest przechowywany w siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu, który wystawił dokument dostawy.

3. W przypadku importu wyrobów zwolnionych przez podmiot zużywający dokument dostawy jest wystawiany w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest dołączany do przemieszczanych wyrobów zwolnionych, a drugi jest przechowywany w siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu zużywającego. Po dostarczeniu wyrobów zwolnionych do miejsca odbioru podmiot zużywający dokonuje na dokumencie dostawy dołączonym do przemieszczanych wyrobów zwolnionych potwierdzenia ich odbioru i dołącza go do przechowywanego egzemplarza tego dokumentu.

4. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia egzemplarza dokumentu dostawy podmiot, który go utracił, jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym właściwego naczelnika urzędu celnego. Za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego podmiot, który wystawił dokument dostawy, może sporządzić duplikat zagubionego lub zniszczonego egzemplarza. Duplikat egzemplarza dokumentu dostawy oznacza się na jego pierwszej stronie napisem „DUPLIKAT”.

5.  Podmiot, który wystawił dokument dostawy, sporządza miesięczne zestawienie wystawionych dokumentów dostawy, w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie.

6. Zestawienie, o którym mowa w ust. 5, powinno określać datę jego sporządzenia, nazwę i siedzibę podmiotu sporządzającego zestawienie, wykaz wystawionych dokumentów dostawy, a także dane dotyczące podmiotów, którym dostarczono wyroby zwolnione, oraz rodzaj, ilość i przeznaczenie tych wyrobów.

7. Wzór dokumentu dostawy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Ewidencja powinna zawierać następujące dane:

1) aktualną ilość, wyrażoną w jednostkach miary stosowanych przy obliczeniu akcyzy:

a) wyrobów zwolnionych wyprowadzonych ze składu podatkowego i dostarczonych do podmiotu zużywającego lub podmiotu pośredniczącego, lub zużytych w składzie podatkowym przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający — w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy,

b) wyrobów zwolnionych dostarczonych ze składu podatkowego lub importowanych oraz wyrobów zwolnionych dostarczonych do podmiotu zużywającego — w przypadku podmiotu pośredniczącego,

c) wyrobów zwolnionych dostarczonych ze składu podatkowego, dostarczonych przez podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego handlowca oraz wyrobów zwolnionych importowanych — w przypadku podmiotu zużywającego,

d) wyrobów zwolnionych nabytych wewnątrzwspólnotowo oraz wyrobów zwolnionych zużytych przez zarejestrowanego handlowca występującego jako podmiot zużywający lub dostarczonych do podmiotu zużywającego —w przypadku zarejestrowanego handlowca;

2) datę wysłania lub odbioru wyrobów zwolnionych;

3) dane niezbędne do ustalenia miejsca odbioru wyrobów zwolnionych —w przypadku podmiotu pośredniczącego, podmiotu zużywającego i zarejestrowanego handlowca;

4) datę i numery identyfikujące dokument dostawy lub inny dokument, na podstawie którego wyroby zwolnione zostały wyprowadzone ze składu podatkowego, dostarczone, zużyte, importowane lub nabyte wewnątrzwspólnotowo.

2. W ewidencji określa się w szczególności:

1) datę wyprowadzenia ze składu podatkowego, dostarczenia, zużycia, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów zwolnionych;

2) dane dotyczące wyrobów zwolnionych, odpowiednio, wyprowadzonych ze składu podatkowego, dostarczonych, zużytych, importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo:

a) opis wyrobów oraz ich kod CN,

b) numery identyfikacyjne, liczbę i rodzaj opakowań,

c) podstawę prawną dokonanego zwolnienia od akcyzy.

d) ilość wyrobów zwolnionych w jednostkach miary stosowanych przy obliczeniu akcyzy;

3) łączną ilość wyrobów zwolnionych według kodów CN, wyprowadzonych ze składu podatkowego, dostarczonych, zużytych, importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo, obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego;

4) ilość wyrobów zwolnionych i datę ich dostarczenia przez podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego handlowca podmiotowi zużywającemu — w przypadku podmiotu pośredniczącego i zarejestrowanego handlowca;

5) ilość wyrobów zwolnionych i datę ich zużycia na cele uprawniające do zwolnienia — w przypadku podmiotu zużywającego oraz podmiotu prowadzącego skład podatkowy i zarejestrowanego handlowca, występujących jako podmioty zużywające;

6) łączną ilość wyrobów zwolnionych, o których mowa w pkt 4 i 5, według kodów CN — obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego;

7) datę wystawienia i numery identyfikujące dokument dostawy wystawiony przez podmiot prowadzący ewidencję — w przypadku przemieszczania wyrobów zwolnionych przez ten podmiot do podmiotu pośredniczącego lub zużywającego.

3. W przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach dopuszcza się możliwość określenia w ewidencji jego ilości również w litrach, pod warunkiem podania w niej parametrów jego przeliczenia z jednostek miary wagowych na jednostki miary objętościowe.

§ 5. Wpisanie do ewidencji danych, o których mowa w § 4, powinno nastąpić:

1) przed wyprowadzeniem wyrobów zwolnionych ze składu podatkowego;

2) niezwłocznie po odebraniu dostarczonych, importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo wyrobów zwolnionych, nie później jednak niż następnego dnia po ich odebraniu;

3) niezwłocznie po zużyciu wyrobów zwolnionych przez podmiot zużywający oraz podmiot prowadzący skład podatkowy i zarejestrowanego handlowca, występujących jako podmioty zużywające, nie później jednak niż następnego dnia po ich zużyciu;

4) niezwłocznie po wystawieniu dokumentu dostawy, nie później jednak niż następnego dnia po jego wystawieniu.

§ 6. 1. Ewidencja prowadzona w formie papierowej powinna mieć formę książkową.

2. Ewidencję prowadzi się dla okresów obejmujących rok kalendarzowy. Dane do ewidencji wpisuje się chronologicznie.

3. Ewidencja powinna być przechowywana w składzie podatkowym, w miejscu odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego handlowca albo w siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego, na terytorium kraju.

§ 7. 1. Karty ewidencji prowadzonej w formie papierowej podlegają zszyciu przed rozpoczęciem wypełniania.

2. Karty ewidencji numeruje się kolejno od numeru jeden i opatruje stemplem podmiotu prowadzącego ewidencję.

3. Naczelnik właściwego urzędu celnego opatruje zszycie plombą, a ewidencję opisuje przez wskazanie liczby kart oraz podpisuje.

§ 8. 1. Ewidencja w formie elektronicznej powinna być prowadzona przy użyciu:

1) programu komputerowego zapewniającego wgląd w treść dokonywanych zapisów, umożliwiającego przechowywanie danych w sposób chroniący je przed zatarciem lub zniekształceniem, uniemożliwiającego usuwanie dokonanych zapisów oraz pozwalającego na drukowanie zapisów w porządku chronologicznym;

2) szczegółowej pisemnej instrukcji obsługi programu komputerowego, o którym mowa w pkt 1.

2. Podmiot prowadzący ewidencję jest obowiązany do przechowywania kopii ewidencji zapisanej na informatycznych nośnikach danych w sposób chroniący dane przed zatarciem, usunięciem lub zniekształceniem oraz w formie wydruku sporządzanego za okresy jednodniowe.

3. Do ewidencji w formie elektronicznej stosuje się przepis § 6 ust. 3.

§ 9. 1. Wykaz środków skażających alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, służący do stosowania zwolnień od akcyzy, wraz z minimalną ilością zastosowania środków skażających, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Środek skażający określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia w Ip. 25 (benzoesan denatonium) może być stosowany wyłącznie jako środek skażający alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, z wyłączeniem rozpuszczalników i rozcieńczalników złożonych organicznych pozostałych, zawierających w swym składzie alkohol etylowy, oznaczonych kodem CN ex 3814 00 90, środków zapobiegających zamarzaniu i pozostałych płynów usuwających oblodzenie, zawierających w swym składzie alkohol etylowy, oznaczonych kodem CN ex 3820 00 00 oraz produktów ułatwiających rozpalanie ognia, zawierających w swym składzie alkohol etylowy, bez względu na kod CN, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2009 r.

3. Środek skażający określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia w Ip. 26 może być stosowany wyłącznie jako środek skażający alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji:

1) kosmetyków klasyfikowanych do kodów CN ex 3003 10 00, ex 3003 20 00, ex 3003 39 00, ex 3003 40 00, ex 3003 90 10, ex 3003 90 90, ex 3004 10 10, ex 3004 10 90, ex 3004 20 10, ex 3004 20 90, ex 3004 32 10, ex 3004 32 90, ex 3004 39 10, ex 3004 39 90, ex 3004 40 10, ex 3004 40 90, ex 3004 50 10, ex 3004 50 90, ex 3004 90 19, ex 3004 90 99, 3303 00 10, 3303 00 90, 3304 10 00, 3304 20 00,3304 30 00, 3304 91 00, 3304 99 00, 3305 10 00,3305 20 00, 3305 30 00, 3305 90 10, 3305 90 90,3306 10 00, 3306 20 00, 3306 90 00, 3307 10 00,3307 20 00, 3307 30 00, 3307 41 00, 3307 49 00,3307 90 00;

2) substancji zapobiegających atakom owadów klasyfikowanych do kodów CN ex 3808 91 90 i ex 3808 99 90 stosowanych bezpośrednio na skórę ludzi i zwierząt;

3) mydła i organicznych produktów i preparatów powierzchniowo czynnych do mycia skóry klasyfikowanych do kodów CN 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90,3401 30 00;

4) organicznych środków powierzchniowo czynnych (innych niż mydło) klasyfikowanych do kodów CN 3402 1110, 3402 11 90, 3402 12 00, 3402 13 00, 3402 19 00, 3402 20 20,3402 20 90, 3402 90 10,3402 90 90. 

4. Oznaczenie ex, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, dotyczy tylko danego towaru z danego kodu.

§ 10. Skażanie alkoholu etylowego środkami skażającymi określonymi w wykazie, o którym mowa w § 9, powinno odbywać się w obecności upoważnionego, na podstawie przepisów odrębnych, pracownika urzędu celnego.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2009 r. (poz. 251)

Załącznik 1 Wzór dokumentu dostawy

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).