ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727 i 1149) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się kolejowe drogi celne prowadzące odcinkami linii kolejowych od otwartych kolejowych przejść granicznych do najbliżej położonych urzędów celnych w miejscowościach:

1)   Bartoszyce;

2)   Braniewo;

3)   (uchylony); 2)

4)   Dorohusk;

5)   Hrebenne;

6)   Hrubieszów;

7)   Korsze;

8)   Kowalewo;

9)   Krościenko;

10)  Kuźnica Białostocka;

11)  Małaszewicze;

12)  Medyka-Żurawica;

13)  Przemyśl;

14)  Siemianówka;

15)  Terespol;

16)  Werchrata.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na potrzeby gospodarcze, dyrektor izby celnej może wyznaczyć dodatkowo inne kolejowe drogi celne.

§ 2. Wyznacza się morskie drogi celne prowadzące trasą przepływu od miejsca przekroczenia morskiej granicy państwowej do najbliżej położonych urzędów celnych albo innych miejsc wyznaczonych lub uznanych przez organy celne w miejscowościach:

1)   Darłowo;

2)   Dziwnów;

3)   Elbląg;

4)   Frombork;

5)   Gdańsk;

6)   Gdańsk-Górki Zachodnie;

7)   Gdynia;

8)   Hel;

9)   Jastarnia;

10)  Jarosławiec;

11)  Krynica Morska;

12)  Kołobrzeg;

13)  Łeba;

14)  Mrzeżyno;

15)  Nowe Warpno;

16)  Police;

17)  Rowy;

18)  Stepnica;

19)  Szczecin;

20)  Świnoujście;

21)  Trzebież;

22)  Ustka;

23)  Władysławowo.

§ 3. Wyznacza się powietrzne drogi celne prowadzące od miejsca przekroczenia powietrznej granicy państwowej drogami lotniczymi wyznaczonymi przez przepisy odrębne do najbliżej położonych urzędów celnych w miejscowościach:

1)   Bydgoszcz;

2)   Gdańsk-Rębiechowo;

3)   Katowice-Pyrzowice;

4)   Kielce-Masłowa;

5)   Kraków-Balice;

6)   Łódź-Lublinek;

7)   Poznań-Ławica;

8)   Rzeszów-Jasionka;

9)   Szczecin-Goleniów;

10)  Warszawa-Okęcie;

11)  Wrocław-Strachowice.

§ 4. Drogi powietrzne wyznaczone przez przepisy odrębne, prowadzące bez międzylądowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do i z dodatkowych lotniczych przejść granicznych ustalonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, stają się, z chwilą przekroczenia granicy państwowej przez statek powietrzny, drogami celnymi w rozumieniu art. 38 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992), ostatnio zmienionego aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003).

§ 5. Drogi celne dla towarów przewożonych transportem drogowym wyznaczają organy celne na podstawie art. 38 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 4.

§ 6. 1. Środki transportu poruszające się drogą celną nie mogą, bez zgody organu celnego, zmieniać trasy przejazdu ani zatrzymywać się, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli na skutek nieprzewidzianych okoliczności lub działania siły wyższej obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie może zostać wykonany, osoba zobowiązana do jego wykonania lub inna osoba działająca w jej imieniu powinna bezzwłocznie poinformować organ celny o tej sytuacji.

§ 7. Przeładunek towarów przemieszczanych po drogach celnych może nastąpić wyłącznie za zgodą organu celnego i w obecności funkcjonariusza celnego.

§ 8. Organ celny może nałożyć na towary przemieszczane drogą celną zamknięcia celne, zarządzić ich konwojowanie lub strzeżenie, a także podjąć inne działania uniemożliwiające usunięcie towarów spod dozoru celnego i zapewniające przedstawienie towaru w nienaruszonym stanie.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r. 3)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)    Przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach (Dz. U. poz. 582), które weszło w życie z dniem 8 czerwca 2012 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz określenia zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach (Dz. U. Nr 77, poz. 870), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622).