ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczenia wartości i ilości zwolnionych od należności przywozowych towarów, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) ograniczenia wartości zwolnionych od należności przywozowych towarów, przywożonych w bagażu osobistym przez podróżnego, który nie ukończył 15. roku życia;

2) ograniczenia ilości i wartości zwolnionych od należności przywozowych towarów przywożonych w bagażu osobistym przez podróżnego, który:

a) ma miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub

b) jest pracownikiem zatrudnionym w strefie nadgranicznej, lub

c) jest członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych w ruchu między państwami trzecimi a Wspólnotą Europejską.

§ 2. Wartość zwolnionych od należności przywozowych towarów, o których mowa w art. 45 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.4.1983), ostatnio zmienionego aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.9.2003), przywożonych przez podróżnego, który nie ukończył 15. roku życia, nie może przekraczać równowartości 90 euro.

§ 3. 1. Towary przywożone przez podróżnego, o którym mowa w § 1 pkt 2, są zwolnione od należności przywozowych, w ilości nieprzekraczającej:

1) napoje alkoholowe:

a) napoje powstałe w wyniku destylacji i napoje spirytusowe o rzeczywistej mocy objętościowej alkoholu powyżej 22%, alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% i więcej – 0,5 litra, albo

b) napoje powstałe w wyniku destylacji i napoje spirytusowe, aperitify na bazie wina lub alkoholu, ratafia, sake lub podobne napoje o rzeczywistej mocy objętościowej alkoholu nieprzewyższającej 22%, wina musujące, wina wzmocnione – 0,5 litra i

c) wina niemusujące – 0,5 litra;

2) tytoń i wyroby tytoniowe:

a) papierosy – 20 sztuk, albo

b) cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 g) – 15 sztuk, albo

c) cygara – 5 sztuk, albo

d) tytoń, tabaka – 20 gramów;

3) perfumy – 25 gramów; wody toaletowe – 0,1 litra;

4) produkty lecznicze – w ilości przeznaczonej na potrzeby osobiste podróżnego.

2. Wartość zwolnionych od należności przywozowych towarów, innych niż wymienione w ust. 1, przywożonych przez podróżnego, o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać równowartości 80 euro.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2)  Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego (Dz. U. Nr 148, poz. 1651).