ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa ogólne warunki i wzory ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym.

§ 2. W wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym są prowadzone: ewidencja towarowa, kartoteka rozchodów i przemieszczeń towarów, ewidencja maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz ewidencja towarów nieobjętych przeznaczeniem celnym, zwane dalej „ewidencjami”.

§ 3. 1. Wzór ewidencji towarowej w wolnym obszarze celnym o typie kontroli I, w rozumieniu art. 799 lit. a rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym”, lub w składzie wolnocłowym dla towarów podlegających obowiązkowi nadania przeznaczenia celnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, w przypadku detalicznej sprzedaży towarów może obejmować dowód sprzedaży towarów, który zawiera w szczególności numer karty pokładowej lub numer biletu, a w przypadku sprzedaży dla członków załóg lub podróżnych odbywających loty samolotami prywatnymi — numer dokumentu uprawniającego nabywcę do przekroczenia granicy państwa.

§ 4. 1. Dla każdego rodzaju towaru albo towarów tego samego rodzaju mających różną cenę zakupu należy prowadzić odrębną kartotekę rozchodów i przemieszczeń towarów, stanowiącą integralną część ewidencji, o której mowa w § 3.

2. Wzór kartoteki rozchodów i przemieszczeń towarów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Wzór ewidencji maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. Wzór ewidencji towarów nieobjętych przeznaczeniem celnym określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7. Ewidencja towarowa w wolnym obszarze celnym o typie kontroli II, w rozumieniu art. 799 lit. b Rozporządzenia Wykonawczego, jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w art. 515 i 516 Rozporządzenia Wykonawczego.

§ 8. Zatwierdzenie ewidencji następuje decyzją organu celnego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 803 Rozporządzenia Wykonawczego.

§ 9. Ewidencja może być prowadzona:

1) w formie pisemnej;

2) z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

§ 10. 1. W przypadku prowadzenia ewidencji w formie pisemnej przed przystąpieniem do jej wypełniania karty ewidencji powinny być przeszyte, a strony ponumerowane. Organ celny opatruje przeszycie plombą, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę stron.

2. Wpisów do ewidencji należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmiany i poprawki powinny być dokonywane w taki sposób, aby przekreślony pierwotny tekst pozostał czytelny. Każda zmiana lub poprawka powinny zostać potwierdzone podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty wprowadzenia oraz w razie potrzeby opisana w rubryce „Uwagi”.

§ 11. 1. Ewidencja prowadzona z zastosowaniem systemu teleinformatycznego może zostać zatwierdzona przez organ celny, jeżeli:

1) umożliwia wgląd w treść przetwarzanych danych i zapewnia ich ochronę przed zniekształceniem lub utratą;

2) umożliwia dokonywanie korekty danych, z zachowaniem historii wpisów oraz informacji o dacie dokonania korekty;

3) uniemożliwia usuwanie wpisów w ewidencji;

4) pozwala na uzyskanie wydruku danych według kryteriów określonych przez organ celny;

5) zapewnia możliwość archiwizacji danych na informatycznych nośnikach danych.

2. Dane z ewidencji prowadzonej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego powinny być archiwizowane na informatycznych nośnikach danych nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 12. Ewidencje zatwierdzone przez organ celny na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają w mocy nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. (poz. 743)

Załącznik 1 Wzór — Ewidencja towarowa

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 254, poz. 1529.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie powiadamiania organu celnego o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym oraz ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym (Dz. U. Nr 152, poz. 1602), które traci moc z dniem 2 lipca 2012 r. na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 764, Nr 133, poz. 767 i Nr 187, poz. 1110).