ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki emitowania obligacji skarbowych oferowanych na zagranicznych rynkach kapitałowych, zwanych dalej „obligacjami”, w szczególności:

1) jednostkową wartość nominalną obligacji;

2) walutę, w której może następować emisja obligacji;

3) zasady i tryb sprzedaży obligacji, w tym termin lub sposób ustalenia ceny sprzedaży emitowanych obligacji na rynku pierwotnym;

4) podmioty, którym obligacje danej emisji są oferowane do nabycia na rynku pierwotnym;

5) ograniczenia co do obrotu obligacjami na rynku pierwotnym i wtórnym;

6) sposób realizacji świadczeń z tytułu obligacji.

§ 2. 1. Obligacje mogą być emitowane jako obligacje imienne lub na okaziciela.

2. Wartość emisji obligacji jest równa wartości nominalnej obligacji sprzedanych.

§ 3. 1. Obligacje są nominowane w walutach krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

2. Ustala się nominał obligacji na 100 jednostek walut, o których mowa w ust. 1, lub ich wielokrotność.

3. Cena sprzedaży obligacji może być niższa, równa bądź wyższa od wartości nominalnej. Cenę sprzedaży określa list emisyjny.

4. Obligacje są oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej.

§ 4. 1. Obligacje są oferowane na rynku pierwotnym przez kierownika konsorcjum emisyjnego, zwanego dalej „kierownikiem konsorcjum”.

2. Kierownikiem konsorcjum może być jeden lub więcej banków, instytucji kredytowych lub instytucji finansowych, a także ich oddziałów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm. 1) ).

3. W skład konsorcjum wchodzą banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, a także ich oddziały, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe.

4. Szczegółowe obowiązki kierownika konsorcjum określa umowa zawarta między emitentem obligacji a kierownikiem konsorcjum.

5. Kierownik oraz członkowie konsorcjum są określeni w liście emisyjnym.

§ 5. 1. Na rynku pierwotnym obligacje mogą być nabywane przez rezydentów i nierezydentów, będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

2. Obligacje przeznaczone na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa mogą być nabywane przez określonych w ust. 1 rezydentów lub nierezydentów, będących wierzycielami Skarbu Państwa z tytułów określonych w liście emisyjnym.

3. Obligacje mogą być przedmiotem obrotu między podmiotami, o których mowa w ust. 1, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach regulujących obrót dewizowy, a także obrót instrumentami finansowymi, ofertę publiczną i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz nadzór nad rynkiem kapitałowym, chyba że prawo obowiązujące na rynku, na którym następuje obrót, stanowi inaczej.

§ 6. 1. Agent emisji prowadzi obsługę obligacji, w szczególności:

1) wypłatę odsetek oraz wykup obligacji;

2) rejestr posiadaczy obligacji, zwany dalej „rejestrem”.

2. Zakres obowiązków agenta emisji określa umowa zawarta z emitentem.

3. W ramach obowiązków wykonywanych na podstawie umowy, o której mowa w ust. 2, agent emisji może współdziałać z innymi podmiotami.

4. Agent emisji jest wskazany w liście emisyjnym.

5. Obowiązki kierownika konsorcjum oraz agenta emisji Minister Finansów może powierzyć temu samemu podmiotowi.

§ 7. 1. Nabywca obligacji otrzymuje potwierdzenie nabycia obligacji.

2. Obligacja może być wydana w formie dokumentu, o ile jest to dopuszczalne na danym rynku.

3. O ile prawo rynku, na którym obligacje mają być przedmiotem obrotu, nie stanowi inaczej, przeniesienie praw z obligacji następuje:

1) przez wydanie obligacji w formie dokumentu do rąk nabywcy oraz wpisanie do rejestru;

2) przez złożenie w rejestrze potwierdzenia nabycia obligacji wraz z wypełnionym formularzem zbycia obligacji. W przypadku gdy zbywca nie otrzymał obligacji w formie dokumentu, wydanie nowego potwierdzenia nabycia obligacji podlega ujawnieniu w rejestrze.

§ 8. 1. Wykup obligacji lub wypłata odsetek następuje ze środków budżetu państwa, w terminach określonych w liście emisyjnym.

2. Spełnienie świadczenia emitenta z tytułu wypłaty odsetek lub wykupu obligacji następuje przez uznanie rachunku agenta emisji w terminie oraz miejscu określonym w zawartej z nim umowie.

3. Wypłata odsetek i wykup obligacji następuje do rąk osób ujawnionych w rejestrze w dniu ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji. Dzień ustalenia praw przypada w terminie wskazanym w liście emisyjnym.

4. Przez dzień ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji rozumie się dzień, na który ustala się podmioty uprawnione do otrzymania, w dniu wymagalności, świadczeń z tytułu wykupu obligacji lub odsetek oraz wielkości tych świadczeń.

§ 9. 1. Emitent może wezwać posiadaczy obligacji do bezwarunkowego, przedterminowego wykupu bądź też może przyznać posiadaczowi obligacji prawo wezwania emitenta do bezwarunkowego, przedterminowego wykupu.

2. Warunki oraz sposób realizacji przedterminowego wykupu są określone w liście emisyjnym.

§ 10. Jeżeli dzień, w którym na podstawie rozporządzenia lub listu emisyjnego powstaje obowiązek wykonania czynności, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub inny wolny dzień ustalony odrębnymi przepisami, termin wykonania tej czynności upływa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu, chyba że prawo obowiązujące na danym rynku stanowi inaczej.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r. 2)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.

2) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych (Dz. U. Nr 75, poz. 845 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1157).