ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 września 2013 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 132m ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o usługach płatniczych 2)

Na podstawie art. 132m ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa metodę obliczania kwoty, o której mowa w art. 132m ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Kwotę, o której mowa w art. 132m ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, oblicza się jako sumę następujących elementów:

1)   4% części wielkości płatności do 5 mln euro,

2)   2,5% części wielkości płatności w przedziale powyżej 5 mln euro do 10 mln euro,

3)   1% części wielkości płatności w przedziale powyżej 10 mln euro do 100 mln euro,

4)   0,5% części wielkości płatności w przedziale powyżej 100 mln euro do 250 mln euro,

5)   0,25% części wielkości płatności powyżej 250 mln euro

— przy czym wielkość płatności stanowi jedną dwunastą całkowitej wartości transakcji płatniczych, wykonanych w ciągu ostatniego roku obrotowego przez krajową instytucję pieniądza elektronicznego, niezwiązanych z wydanym pieniądzem elektronicznym.

§ 3. 1. W przypadku gdy krajowa instytucja pieniądza elektronicznego, na podstawie posiadanego zezwolenia na świadczenie usług płatniczych, może świadczyć wyłącznie:

1)   usługę, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy, albo

2)   usługę, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy

— kwotę obliczoną w sposób określony w § 2 mnoży się przez współczynnik korygujący k.

2. Współczynnik korygujący k wynosi:

1)   0,5 — w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2)   0,8 — w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 4. Na potrzeby obliczenia kwoty, o której mowa w § 2, wartość transakcji płatniczych wykonanych w walucie innej niż euro oblicza się z zastosowaniem kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących w ostatnim dniu roku obrotowego.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)    Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniającą dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylającą dyrektywę 2000/46/WE (Dz. Urz. UE L 267 z 10.10.2009, str. 7).

3)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1166 oraz z 2013 r. poz. 1036.